Geodezja i kartografia

Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia

Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia w Kutnie pozwolą Ci zapoznać się z zagadnieniami prawnymi i technicznymi dotyczącymi tworzenia opracowań kartograficznych, monitoringu budowli i środowiska, a także analiz geoprzestrzennych opracowywanych na potrzeby racjonalizacji gospodarki oraz usprawnienia procesów inwestycyjnych. Na studiach II stopnia realizowane są profile kształcenia, które przygotowują przyszłych absolwentów do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, a także ich numerycznego opracowywania oraz wizualizacji. Zajęcia prowadzą naukowcy i geodeci mający państwowe uprawnienia zawodowe. Geodezja i kartografia to dziedziny wymagające tęgiego umysłu i praktycznych umiejętności.

Ukończenie studiów na kierunku geodezji i kartografii

Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia to pierwszy krok do uzyskania uprawnień zawodowych. Dowiesz się wszystkiego o zjawiskach i procesach zachodzących w geosferze. Poznasz m.in. metody pozyskiwania danych, a także zasady tworzenia opracowań oraz kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Poznasz także przepisy prawa niezbędne do wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz mógł realizować specjalistyczne prace geodezyjne w warunkach przemysłu i górnictwa, wykonywać analizy geometryczne, a także stosować nabytą wiedzę dla celów badań naukowych. Ukończenie takiego kierunku pozwoli Ci zdobyć pracę w firmach geodezyjnych w branży inżynierskiej, jednostkach geodezyjnych w administracji publicznej, placówkach naukowo-badawczych i biurach geodezyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia (po specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami) posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.

 

Zapraszamy na studia! 

Zmień rozmiar czcionek