99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Geodezja i kartografia

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia

Specjalności:
– Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami
– Geodezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa
– Geoinformatyka
 
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym magister inżynier na poziomie na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia II stopnia obejmują 3 semestry zajęć dydaktycznych oraz 12 tygodni praktyk zawodowych.

Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.
 
II. SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych , w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.
Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.
 
Absolwent ANSGK w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.
 
III. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program studiów na studiach drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane. 
Kształcenie prowadzone jest wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych w ramach jednej specjalności: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

Na studiach II stopnia kształcenie obejmuje 675 godzin zajęć (w tym 335 godzin zajęć teoretycznych i 340 zajęć praktycznych) w trzysemestralnym cyklu. Liczba punktów ECTS wynosi 90. Student ma możliwość wyboru przedmiotów, za które może otrzymać 38 punktów ECTS, co stanowi 42,2% ogólnej liczby punktów ECTS. Plan studiów przewiduje zajęcia z języka obcego (do wyboru: angielski, rosyjski) w wymiarze 40 godzin, za które student może otrzymać 2 punktów ECTS oraz praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni (480 godzin), za które student może otrzymać 14 punktów ECTS. Praktyki odbywają się poza rozkładem zajęć dydaktycznych, w pierwszym i drugim semestrze.

Na studiach II stopnia istotne miejsce w procesie dydaktycznym zajmuje praca własna studentów, elementy geodezji wyższej i geodezji satelitarnej.

Treść programu studiów na studiach I i II stopnia uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy. Przykłady praktyczne wyjaśniające podstawy teoretyczne, oparte są na danych zaczerpniętych z firm, instytucji i urzędów funkcjonujących w Kutnie lub powiecie kutnowskim.
Oryginalną formą kształcenia na studiach II stopnia jest wykład monograficzny i warsztaty. Warsztaty wyróżniają się tym, że prowadzą je sami studenci (studiów II stopnia) posiadający firmy geodezyjne lub pracujący w firmach rodzinnych. Studenci Ci udostępniają własny sprzęt i wraz z kolegami z roku realizują eksperymenty pomiarowe. 

W roku 2016 podjęto m. in. próbę realizacji części zajęć praktycznych w Instytucie Geodezji Politechniki Lwowskiej. W związku z tym w ramach umowy o współpracy z Politechniką Lwowską studenci III roku, lub II sem. studiów II stopnia na jeden zjazd sobotnio-niedzielny wyjeżdżają do Lwowa na ćwiczenia z geodynamiki i monitoringu geodezyjnego z kosmosu.
Skip to content