99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Administracja — studia I stopnia

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Administracja — studia I stopnia

Studia administracyjne w ANSGK w Kutnie to kierunek, który umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, politologii i ekonomii. Kładziemy nacisk na kształcenie praktyczne, dzięki czemu późniejsi absolwenci, oprócz wiedzy teoretycznej, posiadają umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłej pracy. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie nauki każdy student odbywa praktykę zawodową, która trwa 24 tygodnie. Oferujemy studentom dwie specjalności: administrację publiczną oraz administrację służb ochrony porządku publicznego. Kierunek studiów Administracja, powadzony przez naszą uczelnię, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Pespektywy rozwoju zawodowego

Zdobycie wiedzy z obszaru nauk administracyjnych na studiach I stopnia pozwoli absolwentom na przystąpienie do studiów II stopnia lub podjęcie pracy zawodowej. Po otrzymaniu tytułu licencjata absolwent może pracować w strukturach administracji publicznej lub sektorze prywatnym, a także pełnić funkcje eksperckie w administracjach podmiotów gospodarczych. Rozwój zawodowy zapewnią również takie miejsca jak: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, Zakłady Ubezpieczeń. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w organach partii politycznych oraz organizacjach pozarządowych. Wiedza, którą przyswoił podczas kształcenia, pozwoli mu podejmować samodzielne decyzje i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zapraszamy na studia! 

Skip to content