99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Interesariusze

Interesariusze

ANSGK czynnie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi – przedstawicielami przedsiębiorstw w różnych branżach w zależności od kierunku studiów oraz z praktykami – właścicielami firm i oraz firm świadczących usługi.

Osoby te prowadzą szkolenia i pokazy dla studentów i kadry dydaktycznej zwykle kończące się otrzymaniem certyfikatu co jest cennym wzbogaceniem oferty dydaktycznej Uczelni.

Interesariusze będący przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcami oraz absolwentami WSGK biorą czynny udział w tworzeniu lub modyfikowaniu przez Uczelnię programów kształcenia, aby dostosowywać profile zawodowe absolwentów do aktualnych potrzeb pracodawców, oferują miejsca dla odbywania praktyk zawodowych i staży dla studentów, wypożyczają sprzęt specjalistyczny  do celów dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych, ułatwiają dostęp do transferu nowych technologii, dokonują prezentacji i wygłaszania wykładów na konferencjach naukowych  organizowanych przez Uczelnię.

Zadania wynikające ze wzajemnej współpracy Uczelni z Interesariuszami zewnętrznymi zostały określone i przyjęte jako obowiązujące dokumenty.

Interesariusze zewnętrzni poprzez współpracę jako członkowie Rad Konsultacyjnych biorą czynny udział w kształtowaniu koncepcji kształcenia, opracowywaniu programów kształcenia, w weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia, przez co mają wpływ na uzyskiwanie właściwych kompetencji przez naszych absolwentów takich, jakich oczekuje od nich rynek pracy.

Oczekiwania Uczelni wobec Interesariuszy związane ze wzajemną współpracą

  1. Włączenie Interesariuszy do prac organów, zespołów i innych organizacji funkcjonujących na Uczelni.
  2. Wspomaganie i doradzanie organom jednoosobowym i wieloosobowym w zakresie wdrażania metod kształcenia i innych zasad, reguł i metod odnoszących się do  kompetencji nauczania.
  3. Włączenie się w tworzenie, ewaluację i rozwój programów kształcenia, metod kształcenia, metod oceniania i innych aspektów związanych z jakością kształcenia.
  4. Wspomaganie studentów, kadry naukowej i całego procesu kształcenia w zakresie dokonywania prezentacji, wygłaszania wykładów otwartych i prowadzenia zajęć.
  5. Zaangażowanie Interesariuszy zewnętrznych bezpośrednio w proces dydaktyczny poprzez organizację u siebie praktyk studenckich.
  6.  Udział Interesariuszy w kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia. 
  7. Współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych badań. (Wspólne występowanie o środki finansowe zewnętrzne).
  8.  Prowadzenie (wzajemnie) informacji na stronie internetowej.
  9.  Kształtowanie (wzajemnie) dobrego wizerunku marki.
  10.  Budowanie partnerskich więzi poprzez wspólne spotkania.
Skip to content