99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Organizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Elementami struktury Systemu na poziomie uczelnianym są: Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, struktura tworzona jest przez: Wydziałową komisję ds. jakości kształcenia.

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy koordynacja działań mających na celu ustawiczne doskonalenie i unowocześnianie procesu kształcenia oraz poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poprzez:

 1. inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych niezbędnych do zapewniania jakości kształcenia;
 2. opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni;
 3. opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, w szczególności efektów uczenia się, z obowiązującym prawem, Misją i Strategią Rozwoju Uczelni oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych;
 4. formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy jakości kształcenia;
 5. sporządzanie raportów wynikowych na podstawie danych z wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz przedstawianie wniosków z ich analiz rektorowi i Senatowi Uczelni;
 6. przedkładanie rektorowi opinii i wniosków w zakresie spraw związanych z oceną jakości kształcenia, w tym:
 7. działalności wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia,
 8. realizację zadań dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zleconych przez rektora lub prorektora ds. rozwoju;
 9. współpracę z dziekanami wydziałów oraz wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia;

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 2. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia,
 3. przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia

Zadania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia:

 1. współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 2. opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
 3. opiniowanie zmian w programach kształcenia;
 4. analiza i ocena zasad obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
 5. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
 6. opinii pracodawców, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
 7. opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet;
 8. analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
 9. ocena stosowanych metod weryfikacji efektów kształcenia;
 10. ocena programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia;
 11. analiza i ocena procesu dyplomowania;
 12. wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia
 13. inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

Skip to content