99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają na celu profesjonalne przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja kształcenia na tym kierunku studiów ma za zadanie wprowadzić studenta w złożony proces budowania swojej wizji profesjonalnego działania i stawania się nauczycielem nastawionym na rozwój swoich podmiotowych dyspozycji i narzędzi profesjonalnego przekazywania wiedzy i umiejętności przyszłym uczniom. Jednym z najważniejszych elementów procesu kształcenia, uwzględnionego w niniejszej koncepcji kształcenia, jest potrzeba wypracowania w studencie potrzebę tworzenia kompetencji nauczycielskich i osobistych w trybie ustawicznym.


Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przekazywanie studentom uporządkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy, obejmującej kluczowe zagadnienia oraz wybrane szczegółowe zagadnienia z zakresu pedagogiki oraz wykształcenie w studencie kompetencji praktycznych, które są adekwatną odpowiedzią na teraźniejsze i przyszłe oczekiwania współczesnej szkoły. Absolwent tych studiów będzie potrafił pracować w dynamicznym i zmiennym otoczeniu, rozumiał w prawidłowy sposób nauczycielską misję rozumianą przez pryzmat tworzenia dzieciom właściwego środowiska rozwoju, dzięki któremu i poprzez które będzie ono doceniało i stosowało wartości moralne i edukacyjne jak szacunek, solidarność, sprawiedliwość czy też ustawiczne i kreatywne uczenie się. Ponadto będzie posiadał pogłębione kompetencje diagnostyczne, będzie potrafił w krytyczny sposób odbierać i analizować przyswajaną wiedzę, będzie ze zrozumieniem potrafił analizować materiały edukacyjne, prawne oraz tworzyć programy edukacyjne przy uwzględnieniu innowacyjnych narzędzia dostosowane do odpowiednich możliwości uczniów i ich potrzeb. Absolwent tego kierunku studiów będzie też inicjatorem, mentorem i kierownikiem działań dziecięcych i uczniowskich przez cały czas realizacji procesu kształcenia oraz nauczycielem krytycznego i twórczego myślenia, które w tak wymagającym i dynamicznie zmieniającym się świecie jest kompetencją niezbędną dla każdego człowieka.


Po ukończeniu 5-letnich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna absolwent jest przygotowany do skutecznego i efektywnego realizowania zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela. Absolwent studiów będzie posiadała wiedzę w zakresie:


⦁ klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne oraz potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;
⦁ filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia;
⦁ współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka;
⦁ głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
⦁ struktury i funkcji systemu edukacji oraz alternatywnych form edukacji: podstawy, cele, organizację oraz funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wraz z zasadami realizacji edukacji inkluzyjnej;
⦁ potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikających z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju, oraz uwarunkowanych wpływem czynników środowiskowych i sposobów dostosowywania do nich zadań rozwojowych i edukacyjnych;
⦁ praw dziecka i sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym oraz szkolnym (poza przedszkolnym, pozaszkolnym);
⦁ projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych, uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych;
⦁ roli nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów;
⦁ funkcjonowania i dysfunkcji aparatu mowy, słuchu i wzroku oraz prawidłowych nawyków posługiwania się nimi;
⦁ zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej;
⦁ metodyki wykonywania zadań normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;
⦁ terminologii w języku obcym umożliwiającej komunikację w środowisku zawodowym;
⦁ innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy;
⦁ metodologii badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk społecznych;
⦁ zasad i norm etycznych projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i alternatywnej;
⦁ ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
⦁ zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasad udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna.
W obszarze umiejętności absolwent będzie potrafił:
⦁ dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;
⦁ wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów;
⦁ dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia;
⦁ wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w realizacji zadań dydaktycznych;
⦁ rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów;
⦁ tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące dzieci lub uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i uczenia się;
⦁ wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania dzieci lub uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;
⦁ efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym oraz z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym;
⦁ odpowiedzialnie organizować pracę pozaszkolną dziecka lub ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku;
⦁ skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów;
⦁ poprawnie posługiwać się językiem ojczystym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;
⦁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią;
⦁ rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i problemy badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Absolwent będzie posiadał kompetencje umożliwiające pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej obejmujące:
⦁ merytoryczne i praktyczne przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
⦁ warsztat pedagogiczny na temat podstaw teoretycznych oraz praktycznych edukacji
⦁ formułowania celów działania edukacyjnego, stosowania innowacyjnych metod aktywizujących, podstaw opracowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych;
⦁ wiedzę na temat procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz metod diagnozowania pedagogicznego;
⦁ umiejętności organizacyjne;
⦁ znajomość problematyki związanej z nowatorstwem pedagogicznym oraz aktualnymi zmianami w systemie oświaty.


Ponadto absolwent będzie dysponował kompetencjami uprawniającymi go do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki, odkrywania i rozwijania predyspozycji i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania aktywności i samodzielności poznawczej, kształtowania systemu wartości i postaw etycznych dzieci oraz rozwijania poczucia przynależności społecznej, projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów.


Z kolei zaś w zakresie kompetencji społecznych będzie rozumiał potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek edukacyjnych, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania współpracy ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym, lokalnym i regionalnym.

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) i może być zatrudniony na stanowiskach:


⦁ przedszkolach,
⦁ punktach i oddziałach przedszkolnych,
⦁ w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
⦁ w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji włączającej.

Skip to content