99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Psychologia

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Studia na kierunku Psychologia

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia mają na celu profesjonalne przygotowanie studenta do pracy w zawodzie psychologa. Uczelnia zakłada kształcenie na kierunku „Psychologia” elit społecznych, bardzo dobrze przygotowanych do realizacji zróżnicowanych zadań zawodowych, zgodnych z wymaganiami rynku pracy, osób charakteryzujących się inicjatywą, twórczym i krytycznym myśleniem, refleksyjnych praktyków, osoby efektywnie odnajdujące się w pracy zawodowej. Koncepcja kształcenia zorientowana jest na wielowymiarowy i wieloaspektowy rozwój człowieka, na jego aktywną obecność w otoczeniu społecznym. Ma charakter interdyscyplinarny, została osadzona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Koncepcja kształcenia koncentruje się na wiedzy współczesnej, osadzonej w dyscyplinie wiodącej oraz pokrewnych.

Program jednocześnie zorientowany jest praktycznie. Stąd w sferze nauczania dąży się do zapewnienia kształcenia przy wykorzystaniu udziału praktyków, a w sferze badań – do kontaktu z najlepszymi naukowcami, do utrzymywania wysokich standardów naukowych.


Celem kształcenia jest przygotowanie przyszłych psychologów do planowania i organizowania różnych form interwencji psychologicznej podczas rozwiązywania indywidualnych i społecznych problemów. Opracowana koncepcja jest wynikiem współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Uwzględnia więc aktualne trendy w rozwoju psychologii, własne doświadczenie i wyniki prowadzonych badań naukowych, sugestie interesariuszy wewnętrznych i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak również zapotrzebowanie na rynku pracy i jest ściśle powiązana z misją, strategią rozwoju i polityką jakości uczelni. W ramach kierunku uczelnia proponuje dwie specjalności, to jest psychologię kliniczną i psychologię społeczno-wychowawczą.


Specjalność psychologia kliniczna przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w zakresie zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym. W sferze stosowanej, praktycznej, psychologia kliniczna to wykonywanie zawodu psychologa w służbie zdrowia, co komponuje się z profilem przewidzianym dla wnioskowanego kierunku. W ramach tej specjalności absolwent posiądzie wiedzę w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem. Absolwent tej specjalności będzie potrafił między innymi analizować, diagnozować i interpretować procesy i mechanizmy rządzące zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka, diagnozować i realizować terapie wybranych problemów i zaburzeń psychicznych, udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz przeciwdziałać zaburzeniom zachowania. Po ukończeniu specjalności perspektywy zawodowe to praca, między innymi, w ośrodkach psychoterapii, poradniach młodzieżowych, rodzinnych, małżeńskich i partnerskich, stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się we wsparciu zdrowia psychicznego, firmach psychoedukacyjnych i prorozwojowych, w sądownictwie i więziennictwie, przychodniach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Specjalność psychologia społeczno-wychowawcza koncentruje się wokół psychologii społecznej i psychologii wychowawczej. Absolwent tej specjalności między innymi zna wybrane koncepcje dotyczące funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych, opisuje mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego, ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich typowych wzorów i zaburzeń, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, rozumienie zagadnienia z zakresu psychologii relacji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji wychowawczych zachodzących w środowiskach: rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym i potrafi zaprojektować plan interwencji psychologicznej w kontekście wybranych problemów wychowawczych. Dla osób, które ukończyły specjalność psychologia społeczno-wychowawcza perspektywy zawodowe to praca w: placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach socjoterapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach pomocy społecznej i instytucjach zajmujących się profilaktyką zaburzeń rozwojowych i patologii społecznych, placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i wychowawców, ośrodkach interwencyjnych, jednostkach samorządów terytorialnych.

Skip to content