Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez WSGK na podstawie art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2017.2183 z późn. zm.)

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

  • do końca października (w semestrze zimowym),
  • do końca marca (w semestrze letnim)

Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na konkursowy charakter postępowania w sprawie przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia socjalne, zapomogi można składać przez cały rok akademicki.

Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują w/w świadczenia, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor WSGK w Kutnie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego WSGK w Kutnie w Regulaminie stypendialnym WSGK w Kutnie.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Jeżeli student nie zaliczył roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub przyczyn zdrowotnych , warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim poprzednim nie stosuje się.

Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania wniosków, wnioski oraz osiągnięcia jakie są brane pod uwagę przy ocenie wniosków znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem www.stypendiumministra.pl. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określają odrębne przepisy.