Pomoc materialna

Pomoc materialna
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020

Wnioski o stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz dla osób niepełnosprawnych można składać od 01 października 2019 do czerwca 2020 r., jednakże z uwagi na ograniczone środki Funduszu Stypendialnego – wnioski złożone po terminie wskazanym w Zarządzeniu Rektora (załącznik nr 1 do regulaminy świadczeń dla studentów WSGK), mogą zostać rozpatrzone negatywnie – prosimy nie zwlekać ze złożeniem kompletnej dokumentacji.

Wnioski o stypendium rektora należy składać w nieprzekraczalnym terminie od
01 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

UWAGA, nastąpiły zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów WSGK.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. Niezłożenie zaświadczenia skutkuje nieprzyznaniem stypendium socjalnego.

Natomiast w przypadku przedstawienia zaświadczenia, z którego jednak nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się, np. jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania ze świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się jako niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektor w takiej sytuacji odmawia przyznania świadczenia.

Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.

Miejsce składania: Rektorat Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
 • w sobotę w godzinach od 08:00 do 14:00

Studenci WSGK mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł),
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełniają powyższy warunek oraz korzysta z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki z powodu utrudnień w codziennym dotarciu na obowiązkowe zajęcia odbywane w Uczelni z miejsca stałego zamieszkania.
  stypendium specjalne, jeżeli posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • zapomogę, jeśli z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
 • stypendium rektora, jeżeli uzyskali wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe lub sportowe lub artystyczne.

Szczegółowe zasady składania wniosków, obliczania dochodu, przyznawania i wypłaty świadczeń oraz wzory formularzy zawiera Regulamin świadczeń dla studentów WSGK.

Zapraszamy do składania wniosków

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskującego do wniosku o świadczenia stypendialne załączyć należy komplet odpowiednich, wypełnionych formularzy :

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
 • oświadczenie o uzyskiwaniu lub nieuzyskiwaniu dochodów nieopodatkowanych;
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu dla podatników “ryczałtowych”;
 • oświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym;
 • oświadczenie o dochodzie utraconym;
 • oświadczenie o wynajmowaniu kwatery;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.

Konieczne są zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczące osób niepełnoletnich składane przez ich opiekunów prawnych (Form. 11).

Regulamin Pomocy Materialnej.

Załączniki

Formularze do załącznika nr5