99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Podstawowe informacje rekrutacyjne

Informacje rekrutacyjne

Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z poniższych dokumentów:

 • polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”;
 • dyplom IB (International Baccalaureat);
 • dyplom EB (European Baccalaureat);
 • świadectwo uzyskane za granicą.

Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny).

Wniosek o przyjęcie na studia można złożyć w Dziale Rekrutacji WSGK w Kutnie lub w wygodnej wersji online. Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie niezbędnych dokumentów, które koniecznie należy dołączyć do wniosku.

Spis dokumentów na studia I stopnia: 

 • ankieta osobowa dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Uczelni,
 • kopia (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,
 • kopia (oryginał do wglądu) świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • 1 fotografia w wersji elektronicznej (format jak do dowodu osobistego),
 • orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne),
 • kserokopia (oryginał do wglądu) dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Spis dokumentów na studia II stopnia:

 • ankieta osobowa dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Uczelni,
 • kopia (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,
 • kopia (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów I stopnia/II stopnia/jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem,
 • 2 fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • 1 fotografia (wymiary 20/25, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) w wersji elektronicznej,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z warunkami i trybem rekrutacji WSGK, Regulaminem Studiów WSGK, Regulaminem płatności za usługi edukacyjne, Klauzulą informacyjną WSGK dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie Uczelni.

Skip to content