99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Dlaczego ANSGK?

Dlaczego WSGK?

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa pn. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Kutnie została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. Zgodnie z udzielonym pozwoleniem, uczelnia posiadała uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w jednej specjalności: „zarządzanie przedsiębiorstwem”. Decyzją z dnia 18 sierpnia 1999 r. nazwa uczelni otrzymała brzmienie: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.

Następnie uczelnia uzyskała pozwolenia na rozszerzenie kształcenia prowadzonego na poziomie zawodowym: o specjalnościach „administracja publiczna”, „integracja europejska”, „resocjalizacja i profilaktyka społeczna”, „pielęgniarstwo ogólne”, „geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami”. W 2002 r. uczelnia uzyskała pozwolenie na kształcenie na kierunku „informatyka” oraz w 2004 r. na kierunku „inżynieria środowiska”. Również w 2004r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „europeistyka”.

Celem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej jest kształcenie na poziomie pozwalającym budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy. Uczelnia rozwijając się tworzyła nowe kierunki studiów zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, uzyskując zgodę na kształcenie na kierunkach: logistyka, psychologia i ratownictwo medyczne.

W skład Uczelni wchodzi 6 wydziałów: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Studiów Europejskich, Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich, Centrum Kształcenia Kadr i Nauczycieli,

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej zapewnia swoim studentom stabilne warunki kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku społeczno-gospodarczym. Kształcenie jest prowadzone przede wszystkim na studiach I i II stopnia. Jest ono efektywne, ponieważ jest ściśle powiązane z pracami naukowymi i badawczo rozwojowymi nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej.

W ramach Biura Karier świadczymy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. Od 2015 roku uczelnia prowadzi badania losów absolwentów Na działalność Biura Karier składa się m.in.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Wykształcenie profesjonalnych i kreatywnych absolwentów wymaga zatrudniania w szkole wyższej nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach, a także zaangażowanych w pracę dydaktyczną. Od nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej oczekuje się zatem dyscypliny pracy oraz ciągłego rozwoju naukowego.

Programy studiów, forma zajęć i egzekwowanie wiedzy niezależnie od rodzaju studiów mają na celu utrwalanie nawyków samodzielnego uczenia się, umiejętności współpracy w zespołach i kierowania nimi, rozwiązywanie problemów, rozwijanie kreatywności czy myślenia proekologicznego.

O pozycji naukowej jednostki świadczą publikacje jej pracowników. Dlatego są i będą prowadzone działania mające na celu uświadomienie potrzeby publikowania osiągnięć naukowo badawczych w liczących się czasopismach naukowych, a także własnych.

Szczególna troską Uczelni jest współpraca z jednostkami gospodarczymi regionu łódzkiego. Wysoki poziom prac naukowych i badawczo rozwojowych jest uwarunkowany zatrudnianiem kompetentnej i odpowiednio umotywowanej kadry. Przekłada się to również na poziom nauczania.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej chce być Uczelnią przyjazną dla swojej społeczności akademickiej, a także dla jej otoczenia. Przejawia się to we wspieraniu różnych form działalności sprzyjających realizacji talentów i predyspozycji studentów i pracowników, a których nie mogą prowadzić w ramach pracy zawodowej bądź w ramach programów studiów.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest ważnym elementem lokalnej społeczności w wymiarze regionalnym i jej działania są uważnie obserwowane. Lokalna społeczność chce być dumna ze swojej Uczelni i dlatego musi być informowana o jej osiągnięciach, aktualnych i historycznych, a także być naocznym świadkiem jej działań.

Skip to content