99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Inżynieria środowiska

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Inżynieria środowiska - studia I stopnia

Specjalność: 
– Instalacje w budownictwie
– Odnawialne źródła energii
 
I. OPIS KIERUNKU
Specjalność Instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska obejmuje swoim zakresem instalacje mieszczące się wewnątrz budynków mieszkalnych, domach jednorodzinnych, użyteczności publicznej, budynkach i halach przemysłowych i sportowych.
Nie trzeba nikogo przekonywać że „kołem zamachowym” rozruchu gospodarki krajowej będzie właśnie budownictwo. Nowe rodzaje materiałów, nowe technologie, sposoby ich stosowania i obliczeń konstrukcyjnych oraz możliwości zastosowań, wymagają konieczności kształcenia nowych kadr. Zmieniły się także normy i akty prawne związane z budownictwem, w tym szczególnie dotyczące instalacji i sieci każdego rodzaju.
Te nowe uwarunkowania dla tego typu zawodu wymuszają poszukiwania różnorodnych form zdobywania i uzupełniania wiedzy, czy zdobycia jeszcze jednego bardzo atrakcyjnego zawodu.
Kwalifikacje zdobyte w toku kształcenia dają gwarancję pełnej realizacji zadań zawodowych w projektowaniu, wykonawstwie, jak i nadzorze, a także i to może najważniejsze pozwalają pełnić funkcje eksploatorów i administratorów zasobów wewnątrz budowlanych.
Proces kształcenia jest jednocześnie tak opracowany, że pozwala na uruchomienie i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
 
II. WYMAGANIA OGÓLNE
Kształcenie na kierunku inżynieria środowiska, specjalność instalacje w budownictwie jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym inżynier na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia obejmują 7 semestrów zajęć oraz 24 tygodnie praktyk zawodowych.
Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.
 
III. SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów posiada wiedzę matematyczną, przyrodniczą i techniczną oraz zna zagadnienia z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze z uwzględnieniem zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne i powierzchnię Ziemi. Ma także wiedzę z zakresu gospodarki odpadami i ochrony wód. Zna podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska. Jest przygotowany do eksploatacji, projektowania i stosowania instalacji sanitarnych, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ćwiczenia projektowe ujęte w planie studiów pozwolą nabyć absolwentowi praktycznych umiejętności potrzebnych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych. Absolwent posiada również wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.
 
IV. PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do podjęcia pracy w firmach, instytucjach z branży budowlanej i instalacyjnej, m.in.: w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem instalacji wodnych, wentylacyjnych, ogrzewania, kanalizacji sanitarnych, na oczyszczalniach ścieków, czy w instytucjach państwowych, np. powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.
Absolwenci kierunku inżynieria środowiska w zakresie instalacji w budownictwie są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych.
 
Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska po ukończeniu I stopnia i po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, mogą uzyskać bez ograniczeń uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi oraz w ograniczonym zakresie do projektowania. Uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń możliwe jest po II stopniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra oraz odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.).
 
V. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program studiów na studiach pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane. 
Wszystkie przedmioty znajdujące się w programie studiów realizowane są w dwóch formach: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Obydwie formy dzielą się dodatkowo na, wymienione w sylabusie, różne rodzaje zajęć, wybierane przez prowadzących w zależności od tego jakiego rodzaju efekty uczenia się mają być osiągane. Wśród zajęć praktycznych dominują ćwiczenia projektowe i laboratoria. Poza tym występuje praca w grupach, dyskusja, analiza przypadku itd.
 
Plan studiów spełnia wymagania dla profilu praktycznego, w związku z tym co najmniej 50 % punktów ECTS przypada za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Obecnie na 213 punktów ECTW (100 procent) za zajęcia praktyczne student może uzyskać 125,4 punktów co stanowi 58,9%. 
Skip to content