99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Administracja – studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra, uprawniający go do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na dowolnie wybranej uczelni.
Absolwenci obydwu poziomów studiów kierunku administracja, wykwalifikowani do pracy urzędniczej w administracji publicznej – rządowej i samorządowej (na niższych i średnich stanowiskach), przygotowujący się do objęcia stanowisk spółkach z udziałem Skarbu Państwa mogą również m.in. pogłębiać wiedzę w ramach MBA (Master of Business Administration).
Atutem kierunku Administracja jest również współpraca w ramach podpisanej umowy z Komendą Główną Policji, dzięki której nasi absolwenci przyjęci do służby będą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, uzgodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m. in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego

Skip to content