99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Inżynieria środowiska – studia II stopnia

I. OPIS KIERUNKU

Inżynieria środowiska to kierunek o profilu praktycznym o charakterze inżynieryjno-technicznym. To przyszłościowa branża, którą cechuje stały rozwój technologiczny. Jest przez to mało podatna na kryzys i wciąż otwiera nowe obszary pracy. Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy jej rozwój i wzrost zapotrzebowania na pracowników związanych z inżynierią środowiska w budownictwie.

Proponowany kierunek uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych i organizacji tworzących infrastrukturę społeczno-gospodarczą danego regionu.

Dzięki współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci mają możliwość realizacji praktyk zawodowych, podczas których mogą wykorzystać zdobytą wiedzę, a po ich zakończeniu uzyskać możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe.

II. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku inżynieria środowiska, studia drugiego stopnia jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym magister inżynier na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia II stopnia obejmują 3 semestry zajęć oraz 12 tygodni praktyk zawodowych.

Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem technicznym. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku inżynieria środowiska lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska. Posiada umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Umie porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Absolwent studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, projektowych i badawczych związanych z systemami ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, ochrony powietrza, systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, systemami gospodarki odpadami.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska po ukończeniu I stopnia i po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, mogą uzyskać bez ograniczeń uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi oraz w ograniczonym zakresie do projektowania. Uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń możliwe jest po II stopniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra oraz odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.).

IV. PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Rynek pracy dla absolwentów kierunku inżynierii środowiska to przede wszystkim:

  • biura i firmy projektowe oraz wykonawcze
  • nadzór budowlany
  • zakłady gospodarki komunalnej
  • jednostki administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin)
  • firmy związane z gospodarką nieruchomościami
  • jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo
  • własna działalność projektowa lub wykonawcza.

V. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program studiów na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane. 

Wszystkie przedmioty znajdujące się w programie studiów realizowane są w dwóch formach: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Obydwie formy dzielą się dodatkowo na, wymienione w sylabusie, różne rodzaje zajęć, wybierane przez prowadzących w zależności od tego jakiego rodzaju efekty uczenia się mają być osiągane. Wśród zajęć praktycznych dominują ćwiczenia projektowe i laboratoria. Poza tym występuje praca w grupach, dyskusja, analiza przypadku itd.

Program studiów spełnia wymagania dla profilu praktycznego, w związku z tym co najmniej 50 % punktów ECTS przypada za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne oraz umożliwia studentowi wybór zajęć. 

Skip to content