99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Geodezja i kartografia

Specjalności:
• Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami
• Geodezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa
• Geoinformatyka

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym inżynier na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia obejmują 7 semestrów zajęć oraz 24 tygodnie praktyk zawodowych.
Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym zakładają zdobycie przez studentów po 11 efektów w zakresie wiedzy, 19 efektów w zakresie umiejętności oraz 7 w zakresie kompetencji społecznych .
W zakresie wiedzy absolwent studiów I stopnia zna i rozumie podstawy matematyczne i technologie procedur geodezyjnych oraz geomatykę. Zna także podstawy geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej niezbędne do odczytania i interpretacji rysunków architektonicznych i budowlanych, oraz rozumie szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami.
W zakresie umiejętności absolwent studiów I stopnia potrafi realizować zadania inżynierskie a także zadania z prawnej i ekonomicznej obsługi nieruchomości. Absolwent potrafi także zarządzać zespołami ludzkimi oraz współpracować ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi niezbędne dla geodety bazy danych.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów I stopnia gotów jest do stałego poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności, a także funkcjonowania na rynku pracy, udziału w przetargach na prace geodezyjne oraz ma świadomość roli społecznej zawodu geodety.
Efekty uczenia się uzyskane z zakresu geodezji inżynieryjnej, geomatyki, fotogrametrii, geodezyjnych pomiarów szczegółowych i gospodarki nieruchomościami a także wiedza o współczesnych technologiach w geodezji pozwolą studentom I i II stopnia osiągnąć kompetencje inżynierskie.
Tak skonstruowane efekty uczenia się przygotowują absolwentów kierunku geodezja i kartografia do pracy w państwowej i samorządowej administracji geodezyjnej, w firmach geodezyjnych a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

III. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program studiów na studiach pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane.
Student ma możliwość wyboru przedmiotów, za które może otrzymać 72 punktów ECTS, co stanowi 34,3% ogólnej liczby punktów ECTS. Plan studiów przewiduje zajęcia z języka obcego (do wyboru: angielski, rosyjski) w wymiarze 120 godzin, za które student może otrzymać 12 punktów ECTS oraz praktyki zawodowe w wymiarze 24 tygodni (960 godzin), za które student może otrzymać 24 punktów ECTS. Praktyki odbywają się poza rozkładem zajęć dydaktycznych.
Na studiach I stopnia szczególną uwagę zwraca się na zajęcia praktyczne (ćwiczenia instrumentalne, rachunkowe, projektowe i terenowe oraz praca w bibliotece – czytelnia) i przedmioty inżynierskie: geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami.
Treść programu studiów na studiach I stopnia uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy. Przykłady praktyczne wyjaśniające podstawy teoretyczne, oparte są na danych zaczerpniętych z firm, instytucji i urzędów funkcjonujących w Kutnie lub powiecie kutnowskim.
W roku 2016 podjęto m. in. próbę realizacji części zajęć praktycznych w Instytucie Geodezji Politechniki Lwowskiej. W związku z tym w ramach umowy o współpracy z Politechniką Lwowską studenci III roku, lub II sem. studiów II stopnia na jeden zjazd sobotnio-niedzielny wyjeżdżają do Lwowa na ćwiczenia z geodynamiki i monitoringu geodezyjnego z kosmosu.

Skip to content