99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Współpracujemy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi
kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego
uczenia się i wykorzystania czasu studiów.

Misją Biura jest:

– integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
– wyrównanie szans edukacyjnych,
– likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
– dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach
wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy
rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję
i przyjemną atmosferę.

Dla kogo działamy?

– Dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
– Dla osób przewlekle chorych
– Dla studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
– Dla studentów pragnących znosić „bariery” w środowisku akademickim
– Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych WSGK

Kierownik Biura: Mgr Aneta Moszczyńska

Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
e-mail: wsgk@wsgk.com.pl
tel: 24 355 83 40

Godziny konsultacji:
poniedziałek godz. 9:00- 11:00, sobota godz. 09:00-12:00Pomoc asystenta

Komu przysługuje wsparcie asystenta?
Studenci z niepełnosprawnością mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach
związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Asystenci mogą:

– towarzyszyć im w drodze na zajęcia,
– pomagać im w notowaniu na zajęciach,
– pomagać im przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
– pomagać im w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych,
licencjackich i magisterskich,
– pomagać im w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Jak skorzystać ze wsparcie asystenta?

Aby skorzystać z pomocy asystenta należy złożyć w siedzibie Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych:

– kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– plan zajęć,
– tygodniowy plan pracy asystenta, przygotowany na formularzu.

Asystenci – współpraca:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje asystentów dydaktycznych studenta
z niepełnosprawnością na WSGK.

Zapraszamy do współpracy osoby preferujące pracę z ludźmi, otwarte i empatyczne, które
chciałyby zdobyć doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
Zadania, jakie powierzamy asystentom dydaktycznym, dotyczą wsparcia studentów
z niepełnosprawnością – tak, aby w pełni mogli uczestniczyć w procesie dydaktycznym na
naszej Uczelni. Zadania są dostosowane do potrzeb studenta i predyspozycji asystenta.

Główne zadania asystentów to między innymi:

– asysta podczas dojścia na Uczelnię i z powrotem, a także po Uczelni,
– wsparcie podczas praktyk studenckich,
– towarzyszenie w dojściu do Biblioteki, dziekanatu.
– wsparcie w adaptacji materiałów dydaktycznych,
– wsparcie w sporządzaniu notatek oraz inne

Wymagania, jakie stawiamy kandydatom:

– sprawność fizyczna,
– dyspozycyjność,
– umiejętne zarządzanie swoim czasem,
– komunikatywność i otwartość,
– samodzielność,
– mile widziane posiadanie książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

Oferujemy:

– ulgi w opłacaniu czesnego uzależnione od ilości godzin poświeconych studentom
niepełnosprawnym,
– zdobycie nowego doświadczenia,
– wsparcie pracowników Zespołu,
– zaświadczenie o współpracy.

Studentów zainteresowanych zapraszamy do składania CV w Rektoracie WSGK ul. Lelewela
7 w Kutnie. Oferty przyjmowane będą przez cały rok akademicki.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie z siedzibą przy ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
(dalej: WSGK) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do
przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani
udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa,
nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew
unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez WSGK w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub
wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami WSGK,
jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

WSGK wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą
można skontaktować się pod adresem: WSGK ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, pokój nr 001.

Skip to content