99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez Akademię Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie  pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. 

Kursy KPP realizuje zespół profesjonalnych instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej. 

Cel kursu:

Kurs KPP ma na celu odpowiednio przygotować przyszłych ratowników do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Kwalifikowana pierwsza pomoc swoim zakresem obejmuje najbardziej istotne elementy, które są przydatne w codziennych sytuacjach.

Jego celem jest przygotowanie przyszłych ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa podczas akcji ratowniczych, w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi medycznemu.

Warunki uczestnictwa:

W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ustawą z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Liczba godzin:

Kurs KPP składa się z 41 godzin praktyki oraz 25 godzin teorii; łącznie trwa 66 godzin.

Cena szkolenia:

Cena kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi 950 zł

Egzamin:

  1. Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
  2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu.
  3. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
  4. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.
  5. Egzamin praktyczny obejmujący wykonanie przez osobę zdającą:
  • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Zaświadczenie:

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kurs jest nadzorowany i zatwierdzony przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia. 
  2. Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.).
  3. Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
Skip to content