Zapisz się na studia II stopnia

 • europeistyka,
 • pielęgniarstwo,
 • geodezja i kartografia
 • administracja

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • wypełnionej ankiety osobowej,
 • kopii (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,
 • kopii świadectwa ukończenia szkoły w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej),
 • dyplomu ukończenia studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich (kopia) wraz z suplementem (kopia suplementu), oryginały do wglądu,
 • 2 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • fotografii w wersji elektronicznej (ZOBACZ WYMAGANIA),
 • kserokopii dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),
 • orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne).