Zapisz się na studia I stopnia

 • psychologia,
 • administracja,
 • europeistyka,
 • pielęgniarstwo,
 • inżynieria przetwórstwa rolno spożywczego,
 • inżynieria środowiska,
 • logistyka,
 • geodezja i kartografia,
 • ratownictwo medyczne,
 • bezpieczeństwo narodowe.

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • wypełnionej ankiety osobowej,
 • kopii (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,
 • kopii świadectwa ukończenia szkoły w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej),
 • 2 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • fotografii w wersji elektronicznej (ZOBACZ WYMAGANIA),
 • kserokopii dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),
 • orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne).