Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Studiów Europejskich

Dla autorów

1. Oczekujemy artykułów z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki.

2. Wszystkie zaproponowane teksty zostaną poddane procesowi recenzji.

3. Teksty do druku w Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie powinny być przygotowane w języku polskim, angielskim, ukraińskim a ich tytuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

4. ”Streszczenie” w języku polskim, „ Summary” w angielskim i „????????” w ukraińskim powinny zawierać do 100 słów i odnosić się do celu, założeń, wyników badań, konkluzji.

5. „Słowa kluczowe” w języku polskim, „Keywords” w angielskim ta „??????? ?????” w ukraińskim powinny oddawać istotę rozważań i odpowiadać kategoriom przyjętym w danym obszarze badawczym / od 3 do 8/;

6. Informacja o autorze /w jęz. polskim, angielskim i ukraińskim/ powinna zawierać następujące dane: stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy oraz adres e-mail.

7. Teksty, przygotowane w programie WORD i TeX, czcionka 12 New Times Roman, 1,5 odstępu między wierszami, powinny być przesyłane do Redakcji pocztą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w tekstach.

8. Teksty artykułów w czasopismach z zasady powinny być podzielone na numerowane części zaopatrzone w tytuły.

9, W czasopismach teksty artykułów, łącznie z przypisami, nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanych, artykuł recenzyjny 8 stron znormalizowanych a sprawozdanie naukowe 6 stron znormalizowanych. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania skrótów.

10. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać drukiem rozstrzelonym.

11. Każda tabela, rysunek, wykres powinny mieć kolejną numerację, tytuł własny oraz źródło. Numer i tytuł należy umieścić nad ilustracją, natomiast opis bibliograficzny źródła pod ilustracją.

12. Wtrącenia obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą, cytaty należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy). W tekście tytuły książek należy pisać kursywą bez cudzysłowu. W przypisach kursywą należy pisać wyłącznie tytuły książek i artykułów.

13. W przypadku stron WWW należy podać tytuł strony WWW, adres URL i koniecznie datę odczytu [w nawiasach kwadratowych].

14. Przypisy należy umieszczać na dole strony.

15. Opisy bibliograficzne w przypisach należy sporządzać wg poniższych zasad:

  • książka: A.Elliott, Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie., Warszawa 2011, s. 4.
  • artykuł w czasopiśmie: T. Kowalski, Witkacy dzisiaj, „Przegląd Polonisty”, 2007 nr 4, s. 7.
  • praca zbiorowa: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A.Antoszewski, R.Herbut, Wrocław 2008, s. 22.
  • artykuł z pracy zbiorowej: J. Witkowski, Polskie wybory, w: Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 54.
  • dokument elektroniczny: www…… [odczyt: 5.06.2007]