Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Nauk o Zdrowiu

Procedura recenzowania

Czasopismo WNZ to międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2019 r., w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i nauk o zdrowiu. Publikuje ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego, ratowników medycznych oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie badania dotyczące ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną.

1. Autor(zy) prac składają oświadczenie, że praca nie jest złożona w innej redakcji i nie była publikowana oraz określają kryteria autorstwa.
2. Wszystkie nadesłane do Redakcji prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z procedurą recenzowania.
3. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji. Oznacza to, że manuskrypt może być poddany ocenie przez internetowy system antyplagiatowy.
4. Artykuły są sprawdzane zarówno pod względem językowym, jak i oryginalności.
5. Redaktorzy oceniają i podejmują ostateczną decyzję o druku artykułu, opierając się na kryteriach opracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Czasopismo WNZ to czasopismo wydawane niekomercyjnie.

- Dostępność pełnych tekstów artykułów naukowych jest bezpłatna ze strony internetowej czasopisma.
- Każdy artykuł z czasopisma może być wykorzystany bezpłatnie przez osoby i podmioty trzecie (np. biblioteki, jednostki naukowe, recenzenci, repozytoria itp.) dla celów edukacyjnych, naukowych, niekomercyjnych.

Etyka publikacji.

Wszyscy Autorzy i Recenzenci powinni przeczytać i zapoznać się z wytycznymi.

Składanie duplikatu.

- Rękopisy złożone muszą być oryginalne (wcześniej nie publikowane). Nie należy składać artykułu, który jest w trakcie przeglądu w innych miejscach (np. innych czasopismach).
- Autor nie powinien przedstawiać rękopisu opisującego zasadniczo te same badania podzielone na części i publikowane w innych czasopismach. Wyjątek stanowi przedstawienie w pracy nowego celu i uzyskanie nowych wyników i wniosków.
Plagiat
Plagiat to skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu. Autorzy są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody od właściciela na przedstawianie w rękopisie rycin, zdjęć, grafiki itp., do których nie posiadają praw autorskich.
- Recenzenci przygotowują ocenę/recenzję na zasadzie wolontariatu zgodnie z zasadami peerreview.. Recenzenci przygotują ocenę/recenzje w ciągu dwóch tygodni
- Wszelkie rękopisy otrzymane do oceny/recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne.
- Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.„double-blind review proces”).