Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zasady dla autorów

Przygotowanie manuskryptu:

Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim, języku angielskim i języku ukraińskim. Objętość pracy wraz z materiałem ilustracyjnym, piśmiennictwem i streszczeniem nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu (1 strona maszynopisu to 1800 znaków). Praca powinna być napisana jednostronnie na papierze formatu A4, w programie Word, czcionką 12 pkt., interlinia podwójna, z zachowaniem marginesów około 2,5 centymetra. Tekst nie powinien być formatowany. Każda z części maszynopisu powinna się zaczynać na nowej stronie:
strona tytułowa, streszczenie ze słowami kluczowymi w języku polskim, tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny. Odwołania do piśmiennictwa należy zaznaczać w tekście cyframi arabskimi i umieszczać w nawiasach klamrowych, bez spacji między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3,4,8–10], zgodnie z kolejnością cytowania. Tabele i ryciny należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Tabele i ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerowane są cyframi arabskimi. W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień, podkreśleń ani żadnego specjalnego formatowania tekstu. Kolejne strony należy ponumerować, poczynając od strony tytułowej. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Wskazane jest, aby podawać międzynarodowe nazwy leków, a nie preparatów handlowych.

Artykuł oryginalny (Original Article)

Artykuł oryginalny powinien posiadać następujący układ:
• strona tytułowa
• streszczenie (ze słowami kluczowymi)
• wstęp (z celem pracy)
• materiał i metody
• wyniki
• dyskusja
• wnioski
• zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej/ratowniczej
• ewentualne podziękowania
• piśmiennictwo
• tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać:
-imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana/z której pochodzi afiliacja (ew. wraz z pełnioną funkcją – dotyczy osób nie afiliowanych przy uczelni wyższej),
- tytuł pracy (do 50 znaków); tytuł pracy, należy zapisywać czcionką pogrubioną, stosując wyrównanie do środka;
-informację o ewentualnych grantach i innych źródłach finansowania,
-adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane (do 300 słów). Musi posiadać następującą strukturę:
Wstęp,
Cel,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.
Nie należy stosować żadnych skrótów.
Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.

Artykuł poglądowy (Review Article)

Artykuł poglądowy powinien posiadać następujący układ:
• strona tytułowa
• streszczenie (ze słowami kluczowymi)
• wstęp (z celem pracy)
• przegląd
• wnioski
• podziękowania
• piśmiennictwo
• tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać:
-imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana/z której pochodzi afiliacja (ew. wraz z pełnioną funkcją – dotyczy osób nie afiliowanych przy uczelni wyższej),
- tytuł pracy (do 50 znaków); tytuł pracy, należy zapisywać czcionką pogrubioną, stosując wyrównanie do środka;
-adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).

Streszczenie powinno być napisane (do 250 słów), musi odzwierciedlać strukturę pracy z wnioskami. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.
Opis przypadku (Case Report Article).

Redakcja przyjmuje artykuły przedstawiające opis ciekawego przypadku klinicznego pacjenta lub nowoczesnych rozwiązań w zakresie pielęgnowania, ratownictwa medycznego, zarządzania w ochronie zdrowia, usprawniania.

Opis przypadku powinien posiadać następujący układ:
• strona tytułowa
• streszczenie (ze słowami kluczowymi)
• wstęp (z celem pracy)
• prezentacja przypadku
• dyskusja
• wnioski
• podziękowania
• piśmiennictwo
• tabele i ryciny

Strona tytułowa powinna zawierać:
-imiona i nazwiska autorów, nazwę zakładu lub placówki, w której praca została wykonana/z której pochodzi afiliacja (ew. wraz z pełnioną funkcją – dotyczy osób nie afiliowanych przy uczelni wyższej),
- tytuł pracy (do 50 znaków); tytuł pracy, należy zapisywać czcionką pogrubioną, stosując wyrównanie do środka;
-adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, tel./fax, e-mail).
Streszczenie powinno być napisane (do 250 słów), musi odzwierciedlać strukturę pracy z wnioskami. Nie należy stosować żadnych skrótów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 6 słów kluczowych rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings.

Tabele:
Tabele należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). Tabele numerować cyframi arabskimi. Tytuł tabeli należy umieścić nad tabelą. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone tabele. 

Ryciny, fotografie, rysunki:
Ryciny należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). Ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerować cyframi arabskimi. Tytuł ryciny należy umieścić pod ryciną. Ryciny powinny być przygotowane w formacie TIFF, JPG (300 dpi) lub EPS. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone ryciny. Fotografie kolorowe lub czarnobiałe należy dostarczyć o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy uwzględnieniu wielkości, w jakiej będą publikowane. Materiał skanowany powinien być dostarczony w odrębnych plikach w postaci bitmapy zapisanej w formatach: TIFF, JPG lub EPS. Miejsce włamania należy zaznaczyć na lewym marginesie. Fotografie nieautorskie powinny być opatrzone nazwiskiem autora wraz z załączoną zgodą na ich opublikowanie. 

Piśmiennictwo:
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za poprawność cytowanego piśmiennictwa. Prace cytowane powinny być ponumerowane i ułożone według kolejności cytowania (nie w porządku alfabetycznym). Nie należy używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”. 

Przykład cytowania czasopisma:
Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł pracy, cały tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok wydania, numer tomu, numer strony początkowej i końcowej. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”
• Komorowska A., Antczak-Komoterska A., Haor B., Głowacka M., Selected Aspects of Nurses' Burnout Compared to Other Employees of Social Welfare Homes. Occupational Medicine & Health Affairs, 2018, 6(3):276,
Przykład cytowania książki
Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”
• Woodward S., Waterhouse C. Oxford handbook of neuroscience nursing. Oxford University Press, New York 2009.
Przykład cytowania rozdziału z książki, wydania zbiorowego
Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjały redaktora/ów książki, tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok i strony. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”
• Hickey J.V., Buckley D.A. Cerebral aneurysms. In Hickey J.V. (Ed.), Neurological and neurosurgical nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003;521–548.
Przykład cytowania źródła elektronicznego
Należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł, datę wejścia na stronę, stronę. Jeżeli liczba autorów wynosi siedem lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”
• Altschul D. Intracranial Arteriovenous Malformation. Retrieved April 27, 2011, from http://emedicine.medscape.com /article/.