Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studia - informacje

Prowadzimy nabór na kierunki studiów I-go stopnia:

psychologia, administracja, europeistyka, pielęgniarstwo, inżynieria przetwórstwa rolno spożywczego, inżynieria środowiska, logistyka, geodezja i kartografia, ratownictwo medyczne...

 

Prowadzimy nabór na kierunki studiów II-go stopnia:

europeistyka, pielęgniarstwo, geodezja i kartografia...

 

Studia I stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

- kwestionariusza osobowego  (pobierz plik),

- kopii (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,

- kopii świadectwa ukończenia szkoły w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej),

- 2 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

- fotografii w wersji elektronicznej (wymiary 20/25, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

- kserokopii dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),

- orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne).

 

Studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

- kwestionariusza osobowego  (pobierz plik),

- kopii (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,

- kopii świadectwa ukończenia szkoły w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej),

- dyplomu ukończenia studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich (kopia) wraz z suplementem (kopia suplementu), oryginały do wglądu,

- 2 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

- fotografii w wersji elektronicznej (wymiary 20/25, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

- kserokopii dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).

 

Nr rachunku bankowego: 

34 2030 0045 1110 0000 0102 1970

 

Ważne dokumenty:

Najnowsze tabele opłat dla poszczególnych kierunków - aktualizacja 2018.

Regulamin Studiów WSGK.

Regulamin płatności za usługi edukacyjne.

Klauzula informacyjna WSGK.