Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Pielęgniarstwo - II stopień

Studia pielęgniarskie drugiego stopnia mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcjiopieki, 
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarzą-dzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego,  z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent, który ukończył studia pielęgniarskie drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego „Liderzy Zdrowia”.