Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Logistyka

Studia inżynierskie na kierunku logistyka ukierunkowane są na przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu logistyka – jako specjalisty w dziedzinie operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. W ramach realizacji programu kształcenia studenci zdobędą rzetelną wiedzę na poziomie szkoły wyższej odzwierciedlającą istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Posiądą umiejętności organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunek logistyka będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. operacyjnego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ponadto studenci (przyszli absolwenci) mogą wybrać jedną z oferowanych specjalności, uzyskując dodatkowe specjalistyczne przygotowanie zawodowe i teoretyczne.

SPECJALNOŚCI:

yes logistyka produkcji i inżynieria jakości
yes logistyka transportu
yes logistyka handlu i dystrybucji
yes agrologistyka i ekologistyka