Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Geodezja i kartografia - I stopień

Studia geodezyjno-kartograficzne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

SPECJALNOŚCI:

yes geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami
yes geodezja rolna i leśna
yes geoinformatyka 

Dyplom inżyniera geodety, specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (po uzyskaniu tytułu magistra), pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunków geodezja i kartografia, geoinformatyka oraz geodezja gospodarcza lub leśna posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Powinien wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Umie określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwent, który ukończył studia geodezyjne posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogramatrecznych i teledetekcyjnych.

Studia kartograficzne uprawniają do uzyskanie tytułu inżyniera, który upoważnia absolwenta do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach administracji geodezyjnej, pracy w wykonawstwie geodezyjnym, a także do założenia i prowadzenia prywatnej firmy geodezyjnej świadczącej usługi geodezyjne i usługi związane z gospodarką nieruchomościami na rzecz instytucji publicznych i osób fizycznych.

Wykładowcami na kierunku geodezja i kartografia są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej i Politechniki Łódzkiej, a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

Wydział geodezja i kartografia Kutno ma podpisaną umowę o współpracy naukowej z Politechniką Lwowską, naukowo-technicznej ze Starostą Powiatu Kutnowskiego oraz z Prezydentem Miasta Kutna.

Na Wydziale funkcjonują trzy specjalistyczne zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Geodezji, Zakład Kartografii i Informacji o Terenie oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami.

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego Geodetów.

Wydział dysponuje podstawowym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i geodezyjny, a także posiada dwa laboratoria: laboratorium geodezyjne i laboratorium fotogrametrii i kartografii.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera, absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) na kierunku geodezja i kartografia.