Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Europeistyka - II stopień

Studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka trwają 4 semestry. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po czterech semestrach wynosi 120 punktów ECTS.

yes rynki wschodnie i handel międzynarodowy
yes bezpieczeństwo państwa w Unii Europejskiej
yes dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
yes zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim
yes administracja europejska, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
yes zarządzanie funduszami europejskimi
yes cyberbezpieczeństwo
yes polityka lokalna i regionalna
yes management społeczno-biznesowy

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu.

Absolwent powinien posiadać także wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych tak ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien on umieć występować o fundusze unijne i administrować programami unijnymi.

Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).