Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Europeistyka - I stopień

Studia na kierunku europeistyka pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2000.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

Studia na kierunku europeistyka Kutno to wiele możliwości. Przygotowaliśmy duży wybór specjalności, co pozwoli dostosować program nauczania do potrzeb studenta, jego zainteresowań oraz wymagań rynku pracy.

SPECJALNOŚCI:

yes urzędnik europejski
yes polityka społeczna w UE
yes agrobiznes, rynki rolne i fundusze unijne dla rolnictwa
yes cyberbezpieczeństwo
yes media europejskie i komunikacja społeczna
yes bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w Unii Europejskiej
yes fundusze europejskie, polityka lokalna i regionalna
yes transport i spedycja w Unii Europejskiej 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów I-go stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Powinien znać także zasady ekonomiczne oraz prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
 
Absolwent powinien też umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i umieć przekazać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach (organizacjach) krajowych oraz międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z państwami UE, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.