Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Dokumenty

Rekrutacyjne

Najnowsze tabele opłat dla poszczególnych kierunków - aktualizacja 2018.

Kwestionariusz osobowy na studia I oraz II stopnia.

Kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów.

Wniosek o zapomogę.

Zarządzenia Rektora WSGK

Zarządzenie Nr 5 Rektora WSGK.

Akty prawne

Statut Uczelni.

Regulamin studiów.

Regulamin płatności.

Regulamin stypendialny.

Regulamin dyplomowania.

Regulamin praktyk zawodowych.

Zasady bezpieczeństwa informacji pozyskiwanych w procesie realizacji obowiązków służbowych.

Regulamin korzystania z platformy e-larningowej WSGK w Kutnie.

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w WSGK w Kutnie.

Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Dokumenty do wniosków stypendialnych.

Inne

Wzór pracy dyplomowej.

Organizacja roku akademickiego 2017 / 2018.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziennik praktyk dla kierunku Ratownictwo Medyczne - Rok akademicki 16/17.

Dziennik praktyk dla kierunku Ratownictwo Medyczne - Rok akademicki 17/18.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym.

Regulamin dyplomowania - ratownictwo medyczne.

Regulamin dyplomowania- pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne.

Regulamin dyplomowania - pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne

Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

Dziennik praktyk dla kierunku Logistyka

Wydział Studiów Europejskich

Dziennik praktyk dla kierunku Europeistyka

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziennik praktyk dla kierunku Administracja

Zakładane efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Zakładane efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia, profil praktyczny.

Plan studiów - profil ogólnoakademicki.

Plan studiów - profil praktyczny.

Regulamin praktyk zawodowych.

Program kształcenia - profil ogólnoakademicki.

Wydział Nauk Technicznych

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Technicznych WSGK.

Program praktyk studenckich na kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia, profil praktyczny.

Program praktyk studenckich na kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia, profil praktyczny.

Program praktyk studenckich na kierunku Inżynieria środowiska, profil praktyczny.

Raport z wyjazdu studentów VI semestru na ćwiczenia z geodezji do Politechniki Lwowskiej

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Rady Samorządu Studentów za rok akademicki 2016/2017.

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Rady Samorządu Studentów za rok akademicki 2017/2018.

Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie w roku akademickim 2016/2017.

Monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie w roku akademickim 2017/2018.

Sprawozdanie z analizy osiągania założonych efektów kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych w roku akademickim 2016/2017.

Sprawozdanie z analizy osiągania założonych efektów kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych w roku akademickim 2017/2018.

Raport z przeglądu programu kształcenia i weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia. Geodezja i kartografia.

Raport z przeglądu programu kształcenia i weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia. Inżynieria środowiska.

Raport samooceny na kierunku Geodezja i kartografia, profil praktyczny.

Kwestionariusz zgłoszenia na studia I stopnia.

Wydziałowy regulamin dyplomowania.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej