STRATEGIA ROZWOJU

 • Wstęp

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie wskazuje działania, które Uczelnia powinna podjąć w najbliższych latach, aby do roku 2020 na trwałe umocnić swoją wysoka pozycję w lokalnej i regionalnej przestrzeni edukacyjnej oraz aby zwiększyć zdolność konkurowania z uczelniami polskimi w zakresie kształcenia, prac naukowych i badawczo- rozwojowych.

Przedstawione w dokumencie: wizja, misja i strategia, a także cele strategiczne i operacyjne wynikają z obecnych możliwości Uczelni oraz planowanych i realizowanych już przedsięwzięć w zakresie kształcenia, prac naukowych i badawczo- rozwojowych, rozwoju kadry i infrastruktury, budowania prestiżu oraz doskonalenia zarządzania Uczelnią. Jako ważny czynnik rozwoju uwzględniono w nich także pozycję i rolę Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w regionie.

Przyjęcie przedstawionej strategii zapewni Uczelni należne jej miejsce- z racji potencjału – w środowisku akademickim i naukowym w kraju. Pozwoli jednocześnie rozwijać się Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w sposób zrównoważony, z jak najpełniejszym wykorzystaniem jej potencjału intelektualnego i materialno- infrastrukturalnego.

 • Misja i wizja

Misją Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez nauczanie i wychowanie młodzieży, poprzez badania naukowe a także kształcenie kadr naukowych. Uczelnia przygotowuje absolwentów do osiągania sukcesów w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie tworzy uczelnię przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o najwyższej jakości, powiązane z praktyką poprzez:

 • stwarzanie materialnych i intelektualnych warunków rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku krajowego i europejskiego,
 • przygotowanie i wsparcie umożliwiające absolwentom znalezienie dobrej pracy,
 • stwarzanie satysfakcjonujących warunków pracy pracownikom uczelni,
 • wsparcie i rozwój realizacji badań naukowych,
 • aktywny udział w rozwoju regionu, nauki, kultury i sportu.

Uczelnia, działając w oparciu o zasady wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowej, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, odpowiedzialności obywatelskiej, aktywności społecznej, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości i umiłowania prawdy.

Misją Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo- rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.

Przyjęto wizję Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej jako Uczelni dobrze rozpoznawanej w regionie, liczącego się i poszukiwanego partnera w środowisku regionalnym.

 • Strategia i cele strategiczne

Strategia

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej do roku 2020 uwzględnia zmiany jakie zaszły i będą zachodzić w sektorze szkolnictwa wyższego, a także horyzont czasowy.

Jedność celów i miejsca

Jedność celów: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest uczelnią złożoną z 6 wydziałów, które prowadzą samodzielną politykę w zakresie kształcenia oraz prac naukowych i badawczo- rozwojowych. Celem łączącym wszystkie wydziały i jednostki wspierające ich działalność jest rozwój potencjału i wzrost prestiżu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej jako całości, z uwzględnieniem potrzeb społecznych i gospodarczych regionu.

Rozwój potencjału i autonomii wydziałów nie zakłóca wewnętrznej równowagi Uczelni i nie osłabia mechanizmów motywujących kierownictwa wydziałów do rozwoju. Wydziały konkurują z otoczeniem- w ramach uczelni współpracują ze sobą. Cel ten jest osiągany przez wspólne ustalanie, przyjmowanie i przestrzeganie ogólnych zasad, zapewniających
w szczególności wzajemne wspieranie się wiedzą i aparaturą w zakresie dydaktyki
i nauki, itp. przez elastyczną wymianę kadry, aparatury.

Jedność celów oznacza odnosi się także do relacji pomiędzy poszczególnymi grupami społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej, tzn. relacji pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami administracji i obsługi. Grupy te, mimo pełnienia na Uczelni różnych ról oraz formułowania względem niej różnych oczekiwań, wspólnie dążą do jak najpełniejszego wypełnienia jej misji i wizji.

Jedność miejsca: będzie uzyskana poprzez trwałe dążenie do skupienia wszystkich funkcji Uczelni w jednym zwartym kampusie przy ul. Lelewela 7.

Różnorodność możliwości: w Wyższej szkole Gospodarki Krajowej prowadzi się kształcenie w różnorodnych formach (studia I i II stopnia, studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne) oraz zróżnicowaną działalność naukową i badawczo- rozwojową. Zakres i rozmiar każdej z tych form aktywności zależy od zasobów kadrowych, finansowych, rozeznanych problemów naukowych, a także od zapotrzebowania ze strony społeczeństwa i gospodarki. Ostatecznym decydentem odnośnie do zakresu i wymiaru są jednostki podstawowe Uczelni. Kryterium jest optymalne wykorzystanie ich zasobów.

Realizacja powyższych założeń jest możliwa dzięki rozumieniu ścisłego związku miedzy dobrem jednostek a dobrem Uczelni. Jest przestrzegana zasada, że rywalizacja pomiędzy wydziałami nie może przekraczać punktu , w którym przestaje działać efekt synergii, że zmiany przyjętych reguł nie mogą być powodowane bieżącymi interesami stron.

Różnorodność możliwości oznacza także, że każda z grup społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej ma prawo, w ramach posiadanych zasobów i możliwości, do realizacji swoich uzdolnień, predyspozycji oraz potrzeb związanych z działalnością organizacyjną, samorządową, kulturalną, sportową, itd.

 • Cele strategiczne:

Przyjęto pięć celów strategicznych:

 1. Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
 2. Osiągnięcie wysokiego potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo- rozwojowych.
 3. Budowanie wizerunku przyjaznej Uczelni, otwartej na otoczenie.
 4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni.
 5. Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura.
 • Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Dobre wykształcenie jest dzisiaj szczególnie cenione, ponieważ pozwala lepiej poznać świat i zrozumieć jego naturę i tajemnice. Wzmacnia także pozycję człowieka na rynku pracy. Służy jednak nie tylko jednostce, ale także społeczeństwu i gospodarce.

W tym kontekście wyższe wykształcenie ma znaczenie szczególne, przyczynia się bowiem do lepszego wykorzystania w życiu codziennym poznanych i opisanych praw natury. Wykształcenie wymaga jednak ciągłego pogłębiania i rozszerzania, gdyż dokonywane są kolejne ważne odkrycia naukowe, zachodzą zmiany w technice i w społeczeństwie.

Celem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej jest kształcenie na poziomie pozwalającym budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.
W dzisiejszym świecie gospodarka nie ma bowiem szansy być konkurencyjna, jeśli są w niej zatrudnieni wyłącznie fachowcy potrafiący odtwarzać cudze pomysły i obsługiwać zakupione technologie. Dzisiaj potrzebni są także absolwenci potrafiący rozwijać własne, oryginalne produkty i technologie. Tylko w ten sposób polska gospodarka może konkurować z krajami uznawanymi za wysoko rozwinięte.

Wykształcenie profesjonalnych i kreatywnych absolwentów wymaga zatrudniania w szkole wyższej nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach, a także zaangażowanych
w pracę dydaktyczną. Od nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej oczekuje się zatem dyscypliny pracy oraz ciągłego rozwoju naukowego.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej zapewnia swoim studentom stabilne warunki kształcenia, jak najlepsze przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku społeczno- gospodarczym. Kształcenie jest prowadzone przede wszystkim na studiach I i II stopnia. Jest ono efektywne, ponieważ jest ściśle powiązane z pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej. Dlatego w najbliższych latach w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej:

– będzie rozwijane kształcenie na poziomie inżynierskim lub licencjackim, magisterskim,

– będą aktywnie rozpoznawane potrzeby społeczeństwa i gospodarki regionalnej oraz rozwijane kierunki kształcenia i dyscypliny naukowe priorytetowe dla nich, z uwzględnieniem potrzeb gospodarki narodowej,

– będzie rozwijana i pogłębiana oferta edukacyjna kierowana do środowisk zawodowo czynnych, by umożliwić im ciągłe dokształcanie się; będzie wzbogacane kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych,

– będzie rozszerzana oferta studiów, pozwalająca lepiej wykorzystać zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne Uczelni.

Programy studiów, forma zajęć i egzekwowanie wiedzy- niezależnie od rodzaju studiów- będą miały na celu utrwalanie nawyków samodzielnego uczenia się, umiejętności współpracy w zespołach i kierowania nimi, rozwiązywania problemów, rozwijanie kreatywności czy myślenia proekologicznego.

W warunkach masowego kształcenia konieczne jest zwracanie uwagi na studentów szczególnie kreatywnych i uzdolnionych i pozyskiwanie ich do pracy naukowo- badawczej. Na wydziałach Uczelni dąży się zatem do doskonalenia i rozszerzenia działań pozwalających studentom na rozpoznawanie ich zdolności (koła naukowe, konkursy na prace dyplomowe, udział w konkursach krajowych).

Ważnym czynnikiem motywującym pracowników do rozwijania swojego warsztatu pracy, a studentów do ciągłego pogłębiania znajomości języków obcych jest umiędzynarodowienie studiów. Umiędzynarodowienie studiów będzie istotnym czynnikiem kulturotwórczym, a także promującym Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej. Ważnym elementem tego działania będzie systematyczne zwiększanie liczby przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.

Prowadzenie działalności dydaktycznej w warunkach konkurencji wymaga ciągłego pomiaru efektów tej działalności. Dlatego dużą wagę będzie się przykładać do systemu jakości kształcenia. System ten stanie się czynnikiem zarówno kontrolnym, jak i motywującym do doskonalenia procesu kształcenia.

 • Osiągnięcie wysokiego potencjału prac naukowych i badawczo- rozwojowych

Powiązanie pracy naukowej z kształceniem stanowi istotę funkcjonowania uczelni wyższej. Na każdym kierunku studiów i na każdej specjalności prowadzonej w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej będą kształcili przede wszystkim nauczyciele akademiccy aktywni w danej dyscyplinie naukowej.

O pozycji naukowej jednostki świadczą publikacje jej pracowników. Dlatego będą prowadzone działania mające na celu uświadomienie potrzeby publikowania osiągnięć naukowo- badawczych w liczących się czasopismach naukowych, a także własnych. Uświadamiana będzie także konieczność przestrzegania ustaleń odnoszących się do ochrony własności intelektualnej.

Szczególna troską Uczelni będzie współpraca z jednostkami gospodarczymi regionu łódzkiego. Wysoki poziom prac naukowych i badawczo- rozwojowych jest uwarunkowany zatrudnianiem kompetentnej i odpowiednio umotywowanej kadry. Przekłada się to również na poziom nauczania. 

 • Budowanie wizerunku przyjaznej Uczelni, otwartej na otoczenie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej chce być Uczelnią przyjazną dla swojej społeczności akademickiej, a także dla jej otoczenia. Przejawia się to w wspieraniu różnych form działalności sprzyjających realizacji talentów i predyspozycji studentów i pracowników, a których nie mogą prowadzić w ramach pracy zawodowej bądź w ramach programów studiów.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest ważnym elementem lokalnej społeczności w wymiarze regionalnym i jej działania są uważnie obserwowane. Lokalna społeczność chce być dumna ze swojej Uczelni i dlatego musi być informowana o jej osiągnięciach, aktualnych i historycznych, a także być naocznym świadkiem jej działań. Sama Uczelnia musi tworzyć warunki, aby swoje sukcesy zauważać, opisywać, archiwizować.

Ważnym czynnikiem integrującym Uczelnię z otoczeniem są kultura i sport. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej będzie zatem dynamizować swoją działalność kulturalną i sportową, skierowaną zarówno do studentów Uczelni, jak i do społeczeństwa.

Najlepszymi ambasadorami Uczelni są jej absolwenci, zwłaszcza osiągający sukcesy w pracy naukowej, w biznesie, w administracji samorządowej i państwowej, w sporcie, w polityce i innych obszarach. Dlatego Uczelnia będzie prowadzić działania mające na celu umocnienie więzi z absolwentami, np. poprzez Klub Absolwenta, organizację okresowych zjazdów absolwentów WSGK.

Jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju gospodarki, społeczeństwa, technologii. Rola nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych jest tutaj niekwestionowana. Dlatego nakazem chwili staje się aktywne włączenie pracowników naukowo- dydaktycznych zatrudnionych w uczelni w działalność popularyzatorską. Pokazanie związków nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych ze zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie będzie miało na celu przekonanie społeczeństwa o potrzebie nauczania w zakresie gwarantującym zrozumienie zachodzących zjawisk.

 • Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni

Uczelnia wyższa stanowi bardzo złożony organizm, w którym wiele procesów się przenika, w tym dwa podstawowe: kształcenie i badania naukowe. W Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej prowadzi się jednocześnie kilka przedsięwzięć, takich jak studia podyplomowe, projekty badawcze własne i inne.

Tak złożony organizm wymaga zatrudniania kompetentnych, zaangażowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz profesjonalnych pracowników administracji i obsługi technicznej. Od pracowników naukowych zależy bowiem poziom prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej studiów, prac naukowych i badawczo – rozwojowych. Sposób rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, a następnie ich oceny jest zasadniczym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju Uczelni i budowania jej prestiżu w środowisku.

Sprawną i efektywną obsługę badań naukowych i procesu kształcenia mogą zapewnić tylko profesjonalne i wykazujące się duża empatią służby administracyjne, techniczne i personel obsługi. Dlatego podejmowane będą działania zapewniające ich odpowiednie przygotowanie, ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy o zmianach zachodzących w otoczeniu. Administracja będzie wyposażana w efektywniejszy system informatyczny.