Rekrutacja tradycyjna na studia II stopnia

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA II STOPNIA

 • europeistyka,
 • pielęgniarstwo,
 • geodezja i kartografia
 • administracja

 

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 1. kopia (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,
 2. kopia świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej),
 3. Dyplom ukończenia studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich (kopia, oryginał do wglądu) wraz z suplementem (kopia, oryginał do wglądu),
 4. 2 fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 5. fotografię w wersji elektronicznej (ZOBACZ WYMAGANIA),
 6. kserokopię dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),
 7. orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne).