POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Drogi Użytkowniku, poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Administrator Danych szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, REGON: 610998207, NIP: 7752033388, tel. 00 24 355 83 40, www.wsgk.com.pl, adres e-mail: wsgk@wsgk.com.pl 

Administrator w ramach prowadzonej strony internatowej zapewnia możliwość dokonania „rekrutacji online” na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe. Ponadto Administrator umożliwia kontakt z Nim za pomocą dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego.

Dane przetwarzane w trakcie elektronicznej rekrutacji online (zgłoszenie kandydata na studia za pomocą formularza zgłoszeniowego)

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane:

 • imię (imiona)
 • nazwisko
 • imiona rodziców
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia 
 • miejsce urodzenia
 • kraj urodzenia
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • dane dotyczące ukończonej szkoły średniej, seria i numer świadectwa
 • w przypadku cudzoziemców: seria i numer paszportu albo seria i numer Karty Polaka
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli występuje
 • dane dotyczące ukończonej szkoły wyższej

Dane przetwarzane w ramach formularza kontaktowego z Administratorem

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail

 

 

Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz retencja

 

 

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1

Elektroniczne zgłoszenie kandydata na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (rozpoczęcie procesu rekrutacji na studia)

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda

Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego

2

Kontakt  z  Administratorem

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna zgoda.

Do czasu wycofania zgody

 

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych na portalu elektronicznym Administratora jest twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych opisanych w niniejszym regulaminie w celu dokonania elektronicznej „rekrutacji online” na studia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych opisanych w niniejszym regulaminie w celu kontaktu e-mailowego z Administratorem.

Odbiorcy/Potencjalni odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych jest Administrator, który może je przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z celami Administratora. Odbiorcami są także organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub współpracują w ramach marketingu.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,,

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownik może dodatkowo skorzystać  z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator Danych powołał w ramach swojej struktury organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, drogą e-mailową pod adresem: iod@wsgk.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 24 355 83 40.