PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna na stronę internetową w związku z modułem rejestracyjnym

 

Drogi Użytkowniku, poniżej znajdziesz informacje nt. przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

 

Administrator Danych szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy użytkownik korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzony, w serwisie system rejestracji i logowania. 

 

 

Administrator Danych

Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie reprezentowane przez Rektora ul. Lelewela 7 99-300 Kutno (24) 355 83 40 – nazwa, adres, telefon, adres poczty

 

Dane

Przetwarzamy podane przez Ciebie w trakcie procedury elektronicznej rekrutacji online dane osobowe:

  • imię nazwisko
  • adres
  • pesel
  • numer telefonu
  • seria i numer dowodu osobistego

 

 

Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz retencja

 

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1

Wykonanie umowy na linii Administrator – osoba rejestrująca się w zakresie spełnienia świadczenia opieki zdrowotnej

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. na podstawie art.   … ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2

Zarejestrowanie klienta na portalu elektronicznym Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda.

Do czasu wycofania zgody

3

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczące usług realizowanych na linii Administrator – osoba rejestrująca się w serwisie

Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

 

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu zarejestrowania się w serwisie …………. W celu

świadczenia usług w zakresie ………….. jest akceptacja Regulaminu. Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych w celu zarejestrowania Ciebie na portalu elektronicznym Administratora jest twoja zgoda. Postawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu dokonywania marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczącego produktów i usług na rzecz podmiotów trzecich – jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych opisanych w niniejszym regulaminie w celu dokonania rejestracji w serwisie Administratora.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych opisanych w niniejszym regulaminie w celu dokonywania marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczącego produktów i usług na rzecz podmiotów trzecich

 

 Odbiorcy/Potencjalni odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych jest Administrator, który może je przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z celami Administratora. Odbiorcami są także organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub współpracują w ramach marketingu.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,,

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownik może dodatkowo skorzystać  z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W celu skorzystania z powyższych praw lub nawiązania kontaktu w zakresie kwestii dot. danych osobowych użytkownika należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ul.Lelewela 7 99-300 Kutno, (24) 355 83 40 rodo@wsgk.com.pl adres korespondencyjny, telefon, mail