KLAUZULA INFORMACYJNA – STUDENCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, REGON: 610998207, NIP: 7752033388, tel. 00 24 355 83 40, www.wsgk.com.pl, adres e-mail: wsgk@wsgk.com.pl.

               

 1. Administrator Danych Osobowych powołał w ramach swojej struktury organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, drogą e-mailową pod adresem: iod@wsgk.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 24 355 83 40.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu kształcenia na studiach, świadczeń pomocy materialnej, otrzymywania informacji drogą elektroniczną, w tym także w zakresie czynności administracyjnych, organizacyjnych, naukowo-dydaktycznych i socjalnych – na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6  ust 1 lit. c RODO, a w szczególności:
 3. a)Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  b)Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861).

 

 1. 4. W przypadku podania przez Panią/Pana informacji o stanie zdrowia, w tym informacji o niepełnosprawności dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu stworzenia warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody.
 3. 6.   Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany w systemie informatycznym w celu sporządzenia, personalizacji i wydania elektronicznej legitymacji studenckiej, a także w systemie przeznaczonym do obsługi procesu dydaktycznego w Uczelni.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa w pkt 3 jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia i nie wymaga odrębnej zgody. Natomiast podanie danych osobowych w celu, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 7. a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 8. b) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora;
 9. c) podmioty działające na podstawie przepisów prawa uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie skonkretyzowanych norm prawnych;
 10. d) organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. 10. Pani/Panu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody może Pan/Pani skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.