Klauzula informacyjna

 

Studencie/Słuchaczu,

 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy jak następuje.

 

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, REGON: 610998207, NIP: 7752033388, tel. 00 24 355 83 40, www.wsgk.com.pl, adres e-mail: wsgk@wsgk.com.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych powołał w ramach swojej struktury organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno drogą e-mailową pod adresem: iod@wsgk.com.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 24 355-83-40

Jakie dane przetwarzamy

Administrator Danych przetwarza dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe. Administrator Danych nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

·     prowadzenie procesów rekrutacyjnych/naborów na studia/studia podyplomowe,

·     prowadzenie ewidencji studentów/słuchaczy,

·     prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów/studiów podyplomowych

·     prowadzenie procesów dydaktycznych dla studentów/słuchaczy,

·     realizacja zawartej umowy ze studentem/słuchaczem,

·     realizacja konferencji i seminariów z udziałem studentów/słuchaczy,

·     świadczenie innych usług na Twoją rzecz związanych z wykonywaniem obowiązków Uczelni wobec studenta/słuchacza,

·     prowadzenie Biblioteki,

·     prowadzenie archiwum,

·     ewentualnego dochodzenia roszczeń, ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącymi interesem prawnym Administratora Danych

Dane są przetwarzane elektronicznie i analogowo, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu kontaktowania się z Tobą.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora Danych, oraz odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest też prawo sektorowe, w szczególności relewantne przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730, 2020).

Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym statutowych ciążących na Administratorze Danych.

Udostępnianie danych osobowych

Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oprócz Administratora Danych będą:

1)  podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

a)  dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

b)  podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

c)   podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

2)  inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

a)  kontrahenci Administratora – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;

b)  podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

c)   podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

d)  podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

3)  podmioty działające na podstawie przepisów prawa uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie skonkretyzowanych norm prawnych;

4)  organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim /organizacji międzynarodowej

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa spoza EOG/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem sytuacji uzasadnionych prawnie i tylko na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

Retencja danych (okres przechowywania Twoich danych osobowych)

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres związania obowiązkami prawnymi, w szczególności przez okres trwania relacji student/ słuchacz – Uczelnia, w tym przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669),  (teczkę akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat), obowiązywania umowy, oraz prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, w szczególności do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Profilowanie

W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Ciebie nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile (nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO)

Twoje prawa

Masz następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody możesz dodatkowo skorzystać  z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.