GEODEZJA I KARTOGRAFIA II

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym magister inżynier na poziomie na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia II stopnia obejmują 3 semestry zajęć dydaktycznych oraz 12 tygodni praktyk zawodowych.

Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych , w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

            Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.

III. KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Lwowskiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

Kadrę naukowo-dydaktyczną na kierunku geodezja i kartografia stanowi 5 profesorów, 7 doktorów i 2 magistrów inżynierów zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy. 5 osób (mgr i mgr inż.) zatrudnionych jest na podstawie umowy zlecenie.

Nauczyciele akademiccy mają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i rzeczoznawstwa majątkowego, praktycy legitymują się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadają także uprawnienia zawodowe.

Kadrę dydaktyczną kierunku geodezja i kartografia tworzą:

 1. Prof. zw. dr hab. Stefan Przewłocki
 2. Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kosiński
 3. Dr hab. Korneliy Tretyak
 4. Prof. dr hab. Fiodor Zabłocki
 5. Dr hab. Marian Czochański
 6. Dr Konstanty Burak
 7. Dr Tadeusz Kośka
 8. Dr Lech Pitoń
 9. Dr inż. Tomasz Białobłocki
 10. Dr Zbigniew Kobyliński
 11. Dr inż. Monika Jaroszewska
 12. Dr Irena Gałka
 13. Mgr inż. Robert Przewłocki
 14. Mgr Grażyna Obara-Lubowiecka
 15. Mgr inż. Aneta Krysztofiak
 16. Mgr Elżbieta Bujko

IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program studiów na studiach drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane.

Kształcenie prowadzone jest wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych w ramach jednej specjalności: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

            Na studiach II stopnia kształcenie obejmuje 675 godzin zajęć (w tym 335 godzin zajęć teoretycznych i 340 zajęć praktycznych) w trzysemestralnym cyklu. Liczba punktów ECTS wynosi 90. Student ma możliwość wyboru przedmiotów, za które może otrzymać 38 punktów ECTS, co stanowi 42,2% ogólnej liczby punktów ECTS. Plan studiów przewiduje zajęcia z języka obcego (do wyboru: angielski, rosyjski) w wymiarze 40 godzin, za które student może otrzymać 2 punktów ECTS oraz praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni (480 godzin), za które student może otrzymać 14 punktów ECTS. Praktyki odbywają się poza rozkładem zajęć dydaktycznych, w pierwszym i drugim semestrze.

 Na studiach II stopnia istotne miejsce w procesie dydaktycznym zajmuje praca własna studentów, elementy geodezji wyższej i geodezji satelitarnej.

Treść programu studiów na studiach I i II stopnia uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy. Przykłady praktyczne wyjaśniające podstawy teoretyczne, oparte są na danych zaczerpniętych z firm, instytucji i urzędów funkcjonujących w Kutnie lub powiecie kutnowskim.

Oryginalną formą kształcenia na studiach II stopnia jest wykład monograficzny i warsztaty. Warsztaty wyróżniają się tym, że prowadzą je sami studenci (studiów II stopnia) posiadający firmy geodezyjne lub pracujący w firmach rodzinnych. Studenci Ci udostępniają własny sprzęt i wraz z kolegami z roku realizują eksperymenty pomiarowe.

W roku 2016 podjęto m. in. próbę realizacji części zajęć praktycznych w Instytucie Geodezji Politechniki Lwowskiej. W związku z tym w ramach umowy o współpracy z Politechniką Lwowską studenci III roku, lub II sem. studiów II stopnia na jeden zjazd sobotnio-niedzielny wyjeżdżają do Lwowa na ćwiczenia z geodynamiki i monitoringu geodezyjnego z kosmosu.

Szczegółowy program kierunku geodezja i kartografia, I stopień znajduje się w zakładce Uczelnia/Dokumenty/Wydziałowe.