Geodezja i kartografia I

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • inżynierskie studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalność: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym inżynier na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia obejmują 7 semestrów zajęć oraz 24 tygodnie praktyk zawodowych.

Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

            Efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia
o profilu praktycznym zakładają zdobycie przez studentów po 11 efektów w zakresie wiedzy, 19 efektów w zakresie umiejętności oraz 7 w zakresie kompetencji społecznych .

W zakresie wiedzy absolwent studiów I stopnia zna i rozumie podstawy matematyczne i technologie procedur geodezyjnych oraz geomatykę. Zna także podstawy geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej niezbędne do odczytania i interpretacji rysunków architektonicznych i budowlanych, oraz rozumie szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami.

            W zakresie umiejętności absolwent studiów I stopnia potrafi realizować zadania inżynierskie a także zadania z prawnej i ekonomicznej obsługi nieruchomości. Absolwent potrafi także zarządzać zespołami ludzkimi oraz współpracować ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi niezbędne dla geodety bazy danych.

            W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów I stopnia gotów jest do stałego poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności, a także funkcjonowania na rynku pracy, udziału w przetargach na prace geodezyjne oraz ma świadomość roli społecznej zawodu geodety.

            Efekty uczenia się uzyskane z zakresu geodezji inżynieryjnej, geomatyki, fotogrametrii, geodezyjnych pomiarów szczegółowych i gospodarki nieruchomościami a także wiedza o współczesnych technologiach w geodezji pozwolą studentom I i II stopnia osiągnąć kompetencje inżynierskie.

Tak skonstruowane efekty uczenia się przygotowują absolwentów kierunku geodezja i kartografia do pracy w państwowej i samorządowej administracji geodezyjnej, w firmach geodezyjnych a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dyplom inżyniera geodety wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej  w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.

III. KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Lwowskiej a także wybitni praktycy
z terenu Kutna.

Kadrę naukowo-dydaktyczną na kierunku geodezja i kartografia stanowi 5 profesorów, 7 doktorów i 2 magistrów inżynierów zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy. 5 osób (mgr i mgr inż.) zatrudnionych jest na podstawie umowy zlecenie.

Nauczyciele akademiccy mają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i rzeczoznawstwa majątkowego, praktycy legitymują się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadają także uprawnienia zawodowe.

Kadrę dydaktyczną kierunku geodezja i kartografia tworzą:

 1. Prof. zw. dr hab. Stefan Przewłocki
 2. Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kosiński
 3. Dr hab. Korneliy Tretyak
 4. Prof. dr hab. Fiodor Zabłocki
 5. Dr hab. Marian Czochański
 6. Dr Konstanty Burak
 7. Dr Tadeusz Kośka
 8. Dr Lech Pitoń
 9. Dr inż. Tomasz Białobłocki
 10. Dr Zbigniew Kobyliński
 11. Dr inż. Monika Jaroszewska
 12. Dr Irena Gałka
 13. Mgr inż. Robert Przewłocki
 14. Mgr Grażyna Obara-Lubowiecka
 15. Mgr inż. Aneta Krysztofiak
 16. Mgr Grażyna Kalbarczyk
 17. Mgr Aneta Moszczyńska

IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program studiów na studiach pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane.

Student ma możliwość wyboru przedmiotów, za które może otrzymać 72 punktów ECTS, co stanowi 34,3% ogólnej liczby punktów ECTS. Plan studiów przewiduje zajęcia z języka obcego (do wyboru: angielski, rosyjski) w wymiarze 120 godzin, za które student może otrzymać 12 punktów ECTS oraz praktyki zawodowe w wymiarze 24 tygodni (960 godzin), za które student może otrzymać 24 punktów ECTS. Praktyki odbywają się poza rozkładem zajęć dydaktycznych.

            Na studiach I stopnia szczególną uwagę zwraca się na zajęcia praktyczne (ćwiczenia instrumentalne, rachunkowe, projektowe i terenowe oraz praca w bibliotece – czytelnia) i przedmioty inżynierskie: geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami.

Treść programu studiów na studiach I stopnia uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy. Przykłady praktyczne wyjaśniające podstawy teoretyczne, oparte są na danych zaczerpniętych z firm, instytucji i urzędów funkcjonujących w Kutnie lub powiecie kutnowskim.

W roku 2016 podjęto m. in. próbę realizacji części zajęć praktycznych w Instytucie Geodezji Politechniki Lwowskiej. W związku z tym w ramach umowy o współpracy z Politechniką Lwowską studenci III roku, lub II sem. studiów II stopnia na jeden zjazd sobotnio-niedzielny wyjeżdżają do Lwowa na ćwiczenia z geodynamiki i monitoringu geodezyjnego z kosmosu.

Szczegółowy program kierunku geodezja i kartografia, I stopień znajduje się w zakładce Uczelnia/Dokumenty/ Wydziałowe.