AKADEMIK

Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 9 Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi studenta i dziecku studenta.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim, student kontynuujący studia składa w terminie do 30 czerwca, a kandydat przyjęty na studia w terminie do 30 września.

Miejsca w domach studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeżdżającym do WSGK w ramach wymiany przyznaje się w ramach limitu.

Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim, wnosi opłatę za to miejsce w wysokości określonej w zarządzeniu rektora w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich.