Zasady bezpieczeństwa COVID19 WNOZ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE PODCZAS PANDEMII COVID-19

 

Do odwołania wprowadza się poniższe zasady dotyczące wszystkich zajęć dydaktycznych i egzaminów praktycznych odbywających się na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSGK w Kutnie.

 

 1. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu WSGK w Kutnie, we wszystkich pracowniach, laboratoriach i częściach wspólnych (wejść do budynku, klatek schodowych, korytarzy, łazienek oraz podczas wszystkich zajęć dydaktycznych iegzaminów).
 2. Dopuszczalne jest używanie zgodnie z obowiązującymi przepisami własnych maseczek wielokrotnego użytku z tkaniny lub przyłbic w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
 3. Zaleca się kontakt z dziekanatem, kwesturą, rektoratem drogą elektroniczną lub telefoniczną. Bezpośredni kontakt z w/w biurami jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny telefonicznie lub mailowo.
 4. Po przybyciu do biur WSGK wymagane jest złożenie przez studenta pisemnej deklaracji zdrowia (Zał. nr 1).
 5. Każda osoba wchodząca na teren budynku Uczelni ma obowiązek poddać się kontroli temperatury ciała. W przypadku, gdy temperatura ciała osoby kontrolowanej przekroczy 37,4°C należy powtórzyć pomiar. Jeżeli wynik będzie podobny, osoba ta nie będzie wpuszczona do budynku.
 6. Podczas zajęć dydaktycznych wymagane jest używanie jednorazowych rękawiczek.
 7. Należy umyć wodą z mydłem i zdezynfekować ręce środkiem odkażającym na bazie alkoholu przed lub po wejściu do budynku, przed i po zajęciach dydaktycznych (egzaminach) oraz przed wyjściem z budynku. Unikać dotykania rękami oczu, nosa i
 8. Zasłaniać usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką podczas kaszlu lub kichania.
 9. W zajęciach dydaktycznych (egzaminach) mogą uczestniczyć tylko zdrowi studenci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę. Osoba niebędąca i nieprzebywająca z domownikami obecnie objętymi nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna) lub izolacją w warunkach
 10. Po przybyciu do WSGK na zajęcia dydaktyczne (egzamin) wymagane jest złożenie przez studenta pisemnej deklaracji zdrowia (Zał. nr 1).
 11. Obowiązkowe jest pozostawienie w szatni w foliowych workach odzieży wierzchniej, na czas trwania zajęć
 12. Obowiązkowe jest posiadanie odzieży (mundurka) i obuwia zmiennego na salach ćwiczeń.
 13. Każdy student przychodzi na wyznaczoną godzinę zajęć dydaktycznych (egzaminu). Przybywa punktualne na zajęcia, a ewentualne oczekiwanie na zajęcia odbywa się na zewnątrz budynku.
 14. Studenci poruszają się zgodnie z wytyczonymi
 15. Czekając na wejście na zajęcia dydaktyczne przed pracownią (laboratorium) studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i
 16. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 17. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. W przypadku wykonywania zabiegów w obrębie twarzy maseczka może być zdjęta bezpośrednio przed zabiegiem, natomiast osoba wykonująca zabieg bezwzględnie pozostaje z zakrytymi ustami i
 18. Należy ograniczać do minimum poruszanie się po budynku WSGK w Kutnie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 19. Na drzwiach wejściowych do pracowni (laboratoriów) umieszczone są informacje o limitach maksymalnej, dopuszczalnej liczby osób przebywających w wewnątrz i konieczności utrzymania dystansu społecznego, minimum 2
 20. Odległość osób przebywających w pracowniach (laboratoriach) to minimum 2 metry od siebie.
 21. Podczas zajęć dydaktycznych drzwi do pracowni (laboratoriów) powinny być
 22. Każdy student korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
 23. Po zakończonym działaniu student dokonuje dezynfekcji używanych przedmiotów i urządzeń.
 24. W czasie przerwy w zajęciach dydaktycznych studenci mogą opuścić budynek lub przebywać na jego terenie jeżeli jest zapewniona odpowiednia przestrzeń dystansu społecznego, minimum 2
 25. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych student niezwłocznie opuszcza budynek WSGK w
 26. W przypadku nieprzestrzegania przez studenta zasad bezpieczeństwa nastąpi wykluczenie go z zajęć
 27. W budynku przy ul. Lelewela 7 w pomieszczeniu nr 004 (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekcyjny) możliwa będzie izolacja osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na Covid-19, gdzie będzie przebywać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie, skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.