Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Stypendia

Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Student, któremu przyznano stypendium, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia UKS o ustaniu prawa do pobierania dopłaty.
 
O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 
W przypadku zmiany kierunku studiów lub specjalności student zachowuje nabyte prawo do stypendium dla najlepszych studentów, a traci je, gdy w określonym przez dziekana terminie nie uzupełni różnic programowych. Podstawą wyliczenia średniej w następnym roku po zmianie kierunku studiów lub specjalności będą również oceny z uzupełnionych przedmiotów, z uwzględnieniem ust 3.
 
Zasady przyznawania stypendium ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Stypendium ministra za wybitne osiągniecia:

 • Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Jeżeli student nie zaliczył roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub przyczyn zdrowotnych , warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim poprzednim nie stosuje się.
 • Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania wniosków, wnioski oraz osiągnięcia jakie są brane pod uwagę przy ocenie wniosków znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem www.stypendiumministra.pl.
 • Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określają odrębne przepisy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 10 miesięcy, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie studenta, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.
 • Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa UKS.

Zapomoga:

 • Poprzez przyczyny losowe należy rozumieć w szczególności:
  - śmierć członka rodziny,
  - choroba studenta, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwa, dziecka lub współmałżonka studenta,
  - straty materialne spowodowane przez klęski żywiołowe,
  - straty materialne spowodowane przez kradzież,
  - wypadki oraz inne zdarzenia losowe, na skutek których student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji.
 • Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust 1 dwa razy w roku akademickim.
 • Wysokość zapomogi losowej zależy od sytuacji, w której znalazł się student.

Wnioski stypendialne można znaleźć tutaj.