Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Stypendia

Stypendia naukowe składane są dwa razy w roku do końca października danego roku i do końca marca danego roku. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia socjalne, zapomogi można składać przez cały rok akademicki.

Stypendium naukowe.

Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na konkursowy charakter postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora.

Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Student, któremu przyznano stypendium, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia UKS o ustaniu prawa do pobierania dopłaty.
 
O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 
W przypadku zmiany kierunku studiów lub specjalności student zachowuje nabyte prawo do stypendium dla najlepszych studentów, a traci je, gdy w określonym przez dziekana terminie nie uzupełni różnic programowych. Podstawą wyliczenia średniej w następnym roku po zmianie kierunku studiów lub specjalności będą również oceny z uzupełnionych przedmiotów, z uwzględnieniem ust 3.
 
Zasady przyznawania stypendium ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Stypendium ministra za wybitne osiągniecia:

 • Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Jeżeli student nie zaliczył roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub przyczyn zdrowotnych , warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim poprzednim nie stosuje się.
 • Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania wniosków, wnioski oraz osiągnięcia jakie są brane pod uwagę przy ocenie wniosków znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem www.stypendiumministra.pl.
 • Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określają odrębne przepisy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest łącznie na okres do 10 miesięcy, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie studenta, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.
 • Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa UKS.

Zapomoga:

 • Poprzez przyczyny losowe należy rozumieć w szczególności:
  - śmierć członka rodziny,
  - choroba studenta, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwa, dziecka lub współmałżonka studenta,
  - straty materialne spowodowane przez klęski żywiołowe,
  - straty materialne spowodowane przez kradzież,
  - wypadki oraz inne zdarzenia losowe, na skutek których student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji.
 • Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust 1 dwa razy w roku akademickim.
 • Wysokość zapomogi losowej zależy od sytuacji, w której znalazł się student.

Wnioski stypendialne można znaleźć tutaj.

Regulamin stypendialny