Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Ratownictwo medyczne

Studia z ratownictwa medycznego

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne trwają 3 lata. Do opracowania programu wykorzystane zostały wzorce międzynarodowe oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada dobre podstawy z zakresu anatomii, biologii, biofizyki, fizjologii, patofizjologii, psychologii, farmakologii i toksykologii. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych - w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Pierwsza pomoc medyczna

Kierunek Pierwsza pomoc medyczna uprawnia do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studia z ratownictwa medycznego uprawniają do podjęcia studiów drugiego stopnia.