Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Pielęgniarstwo - I stopień

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku),  prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych. Uzyskiwany dyplom pielęgniarki/pielęgniarza wraz z suplementem uznawany jest w Unii Europejskiej. Kierunek posiada akredytację Ministra Zdrowia oraz akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

enlightened W zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykony-wania zawodu pielęgniarki.

enlightened W zakresie umiejętności potrafi: 

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, 
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, 
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holi-stycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, 
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować 
  i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 

enlightened W zakresie kompetencji społecznych: 

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

enlightened W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i 
  zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnosty-cznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,
 • podejmowanie  współpracy  z  członkami  zespołu  terapeutycznego  w  procesie  zapobiegania,  diagnozowania,  
  terapii, rehabilitacji i pielęgnowania,
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej,
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy,
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

enlightened Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z tytułem licencjata pielęgniarstwa uprawniający do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Wykaz kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • prof. zw. dr hab. med. Laura Wołowicka,
 • prof. zw. dr hab. Henryk Karoń,
 • prof. zw. dr hab. Konstanty Tukałło,
 • prof. dr  hab. Jacek Karoń,
 • prof. zw dr hab. J. Szałański,
 • dr Justyna Kupsz,
 • dr Hanna Ukleja,
 • dr Janusz Mudyna,
 • dr hab. Waldemar Woźniak,
 • dr Irena Gałka,
 • dr Andrzej Hyżyk,
 • dr Krzysztof Ignasiak,
 • dr Teresa Pierzchalska-Mudyna,
 • dr Małgorzata Marszałek
 • dr Marianna Makowska
 • dr Hanna Romanowicz
 • lek. med. Nina Błasiak- Kołacińska,
 • lek. Med. Agnieszka Misiołek,
 • lek. med. Aleksandra Krzyśków-Benedykcińska,
 • lek. med. Hanna Kalaczyńska,
 • mgr Katarzyna Bętkowska,
 • mgr Teresa Kapela,
 • mgr Małgorzata Andrusiak,
 • mgr Irena Dałek,
 • mgr Beata Michalak,
 • mgr Marzanna Wlazło,
 • mgr Katarzyna Wasilewska,
 • mgr Hanna Karwasik,
 • mgr Agnieszka Dominiak,
 • mgr Krzysztof Florczak,
 • mgr Beata Szczepańska,
 • mgr Katarzyna Smakowska,
 • mgr Dobrosława Urbańczyk,
 • mgr Iwona Sztyrak,
 • mgr Mariola Jagiełło,
 • mgr Elżbieta Brzozowska,
 • mgr Anna Dubielak,
 • mgr Magdalena Kaczorowska,
 • mgr Agnieszka Brzezińska,
 • mgr Beata Czajka,
 • mgr Ewa Grajek.
 • mgr Dorota Grabowska