Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Geodezja i kartografia - II stopień

Geodezja i Kartografia: studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry), prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia przeznaczone są dla osób którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają tytuł zawodowy inżyniera.

SPECJALNOŚCI:

yes geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami
yes geodezja rolna i leśna
yes geoinformatyka 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

enlightened Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

enlightened Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

enlightened Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia (po specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami) posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.

Wykaz kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Technicznych - kierunek geodezja i kartografia:

 • prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki
 • prof. zw. dr hab. inż. Janusz Śledziński
 • prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kosiński
 • prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski
 • prof. dr hab. inż. Kornyliy Tretyak
 • prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Będkowski
 • dr inż. Lech Pitoń
 • dr inż. Monika Jaroszewska
 • dr inż. Tadeusz Kośka
 • mgr inż. Robert Przewłocki
 • mgr inż. Grażyna Obara-Lubowiecka
 • prof. dr hab inż. Marian Chochański
 • prof. dr hab inż F. Zablotskyj
 • dr inż. Tomasz Białobłocki
 • mgr inż. Karolina Domańska