Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Administracja

Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy, i pracę licencjacką po 6 semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Ochrona osób i mienia.
 • Administracja publiczna.
 • Administracja oświatowa.
 • Administracja gospodarcza.
 • Administracja elektroniczna.
 • Administracja w służbie zdrowia.
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 • Administracja w wymiarze sprawiedliwości.
 • Administracja i zarządzanie projektami europejskimi.
 • Administracja porządku publiczngo i funkcjonowania Policji.

NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKA MIGOWEGO!

Jesteśmy jedną z niewielu Uczelni, które podpisały porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu nasi absolwenci przyjęci do służby będą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, uzgodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m. in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Sylwetka absolwenta.
Podstawowym celem nauczania na kierunku administracja jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podjęcia pracy, zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Absolwent kierunku Administracja ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się:

 • Urzędy miast i gmin.
 • Starostwa powiatowe.
 • Urzędy marszałkowskie.
 • Urzędy wojewódzkie.
 • Samorządowe jednostki budżetowe.
 • Urzędy pracy.
 • Kuratoria oświaty.
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Zakłady Ubezpieczeń.
 • Działy administracyjne podmiotów gospodarczych.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, uprawniający go do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnie wybranej uczelni.

Wykaz kadry dydaktycznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

 • dr hab Aldona Domańska
 • dr hab Krzysztof Hajder
 • dr hab Tomasz Hoffmann
 • dr Tomasz Kubicki
 • dr Piotr Olszewski
 • dr Adam Rogala-Lewicki
 • dr Tomasz Suski
 • dr Anna Wiktorowicz
 • dr Zbigniew Świderski
 • dr inż. Tomasz Białobłocki
 • dr Irena Gałka
 • mgr Andrzej Fajkowski
 • mgr Magdalena Białobłocka