Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Administracja

Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy, i pracę licencjacką po 6 semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

SPECJALNOŚCI:

yes administracja publiczna
yes administracja gospodarcza
yes administracja elektroniczna
yes administracja w służbie zdrowia
yes bezpieczeństwo i porządek publiczny
yes administracja w wymiarze sprawiedliwości
yes administracja i zarządzanie projektami europejskimi
yes administracja porządku publicznego i funkcjonowania Policji - ochrona osób i mienia 

enlightened NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKA MIGOWEGO!

enlightened Jesteśmy jedną z niewielu Uczelni, które podpisały porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu nasi absolwenci przyjęci do służby będą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, uzgodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m. in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Podstawowym celem nauczania na kierunku administracja jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podjęcia pracy, zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

enlightened Absolwent kierunku Administracja ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się:

 • Urzędy miast i gmin.
 • Starostwa powiatowe.
 • Urzędy marszałkowskie.
 • Urzędy wojewódzkie.
 • Samorządowe jednostki budżetowe.
 • Urzędy pracy.
 • Kuratoria oświaty.
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Zakłady Ubezpieczeń.
 • Działy administracyjne podmiotów gospodarczych.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, uprawniający go do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnie wybranej uczelni.

Wykaz kadry dydaktycznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

 • dr hab Aldona Domańska
 • dr hab Krzysztof Hajder
 • dr hab Tomasz Hoffmann
 • dr Tomasz Kubicki
 • dr Piotr Olszewski
 • dr Adam Rogala-Lewicki
 • dr Tomasz Suski
 • dr Anna Wiktorowicz
 • dr Zbigniew Świderski
 • dr inż. Tomasz Białobłocki
 • dr Irena Gałka
 • mgr Andrzej Fajkowski
 • mgr Magdalena Białobłocka