Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Jakość kształcenia

enlightenedRaport z badania losów absolwenta Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Studia z perspektywy absolwenta Wydziału Nauk Technicznych. Absolwenci 2014, 2015.

enlightenedSPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA KARIER ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH PRZEPROWADZONEGO W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014.

enlightenedTEKST UJEDNOLICONY, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 Rektora WSGK w Kutnie z dnia 28 września 2012 roku. System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

enlightenedUCHWAŁA NR 1 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 30 stycznia 2012 roku.

enlightenedZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1 SENATU WSGK z dnia. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

enlightenedZARZĄDZENIE NR 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku.

enlightenedZARZĄDZENIE NR 13 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku.