Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  • nadzór z upoważnienia administratora danych osobowych, którym jest Uczelnia, nad przestrzeganiem stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną – wydawanie niezbędnych zaleceń.
  • prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych WSGK w Kutnie oraz poświadczanie upoważnień dla osób zgłaszanych do ewidencji.
  • współpraca z lokalnymi administratorami danych osobowych, lokalnymi administratorami bezpieczeństwa informacji, administratorami sieci oraz administratorami systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w zakresie przygotowania dokumentacji i wdrażania systemu przetwarzania zgodnego z wymaganiami prawa.

- ZARZĄDZENIE Rektora WSGK w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych WSGK.

- KOMUNIKAT Rektora WSGK w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych WSGK.

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst ujednolicony.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Kontakt:
dr inż. Tomasz Białobłocki
abi@wsgk.com.pl